Bondoran Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikissa oikeudellisissa suhteissa käyttäjän ja toimijan ja muiden käyttäjien välillä.

Käyttöehdot

1.1. Lainanottaja – käyttäjä joka on lähettänyt lainahakemuksen ja/tai on solminut lainasopimuksen lainanottajana.

1.2. Pankkipäivä – arkipäivä eli mikä tahansa päivä lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita ja yleisiä vapaapäiviä Suomessa ja Virossa.

1.3. Saatava - lainasopimukseen perustuva rahasaatava lainanottajalta.

1.4. Palkkiot – portaalissa julkaistun hinnaston mukaiset käyttäjiin sovellettavat veloitukset.

1.5. Yleiset ehdot – lainasopimuksen yleiset ehdot, jotka ovat saatavissa portaalissa.

1.6. Lainanantaja – Bondora AS Suomen sivuliike, Y-tunnus: 2694508-8. Postiosoite: Lautatarhankatu 6, 100580 Helsinki, Suomi

1.7. Lainanantajan verkkosivut – www.bondora.fi

1.8. Lainanantajan sähköpostiosoite[email protected]

1.9. Lainasumma – lainanantajan lainanottajalle lainasopimuksen perusteella maksama summa eli lainasopimuksen mukainen lainapääoma.

1.10. Laina tai lainasopimus - lainanottajan ja lainanantajan portaalin välityksellä solmima lainasopimus.

1.11. Lainahakemus – käyttäjän portaalin kautta esittämä hakemus yhdessä kaikkien käyttäjän lähettämien tietojen (myös asiakirjat) kanssa tarjouksen saamiseksi ja lainasopimuksen solmimiseksi.

1.12. Korko - lainasumman käytöstä perittävä korko.

1.13. Lainan enimmäismäärä – lainapääoman enimmäismäärä jota vastaavan lainasopimuksen lainanottaja voi solmia.

1.14. Lainanantaja – lainanantaja.

1.15. Portaali – osoitteessa www.bondora.fi sijaitseva ja lainanantajan hallinnoima verkkopalvelu, jonka välityksellä käyttäjät voivat lainata rahaa.

1.16. Viitenumero – jokaisen käyttäjän oma henkilökohtainen numero, jonka avulla hänet voidaan tunnistaa.

1.17. Erityiset ehdot – lainasopimuksen erityiset ehdot.

1.18. Käyttöehdot – nämä Bondoran käyttöehdot.

1.19. Käyttäjä – kyseeseen tulevan käyttösopimuksen osapuoli ja palvelun käyttäjä;

1.20. Käyttösopimus – käyttäjän ja lainanantajan välillä solmittu sopimus, jonka nojalla lainanantaja tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää portaalin toimintoja ja tarjoaa käyttäjälle palveluja portaalin välityksellä.

2.1. Käyttöehdoissa määritellään pääasialliset ehdot, jotka koskevat: 1) lainanantajan ja käyttäjän välistä viestintää; ja 2) lainanantajan käyttäjälle tarjoamia palveluja.

2.2 Nämä käyttöehdot ovat kaikkien käyttäjän ja lainanantajan välillä portaalin käytön yhteydessä solmittujen, käyttösopimusten erottamaton osa. Käyttöehtoja sovelletaan silloin, kun käyttösopimus katsotaan solmituksi kohdan 3.4 mukaisesti.

2.3 Käyttöehtojen lisäksi lainanantajan ja käyttäjän välisiä suhteita sääntelevät sovellettavat lait sekä lainanantajan ja käyttäjän keskenään solmimat lainasopimukset. Jos käyttöehdot ovat ristiriidassa lainasopimuksen ehtojen kanssa, lainasopimusta noudatetaan ensisijaisena.

2.4 Käyttöehdot, lainasopimuksen yleiset ehdot, hinnasto ja muut oleelliset tiedot ja asiakirjat ovat käyttäjän saatavissa milloin tahansa ja veloituksetta lainanantajan verkkosivulla ja/tai portaalissa.

3.1. Henkilö saa käyttäjäksi tultuaan oikeuden käyttää muun muassa seuraavia portaalin toimintoja:

 • 3.1.1. lainahakemusten lähettäminen;
 • 3.1.2. lainasopimusten solmiminen;
 • 3.1.3. muiden lainanantajan tarjoamien palvelujen käyttöoikeuksien hakeminen ja vastaavien sopimusten solmiminen;
 • 3.1.4. yhteydenpito lainanantajaan.

3.2. Tullakseen portaalin käyttäjäksi henkilön on:

 • 3.2.1. rekisteröitävä sähköpostiosoitteensa lainanantajan verkkosivulla;
 • 3.2.2. vahvistettava hyväksyvänsä käyttöehdot;
 • 3.2.3. hyväksyttävä lainanantajan toimesta tapahtuva henkilötietojen käsittely kohdan 10 mukaisesti; ja
 • 3.2.4. varmennettava sähköpostiosoitteensa kirjautumalla palveluun portaalin lähettämällä väliaikaisella salasanalla.

3.3. Hyväksyessään käyttöehdot käyttäjä vakuuttaa seuraavaa:

 • 3.3.1. hän on luonnollinen henkilö;
 • 3.3.2. hän on vähintään 18-vuotias;
 • 3.3.3. hän on oikeustoimikelpoinen ja hänellä on oikeus tehdä sitovia sopimuksia;
 • 3.3.4. hän on Euroopan unionin tai Sveitsin kansalainen;
 • 3.3.5. hän asuu pysyvästi Euroopan unionin alueella tai Sveitsissä;
 • 3.3.6. hän ei ole poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö;
 • 3.3.7. häneen ei ole kansainvälisten taloudellisten pakotteiden alainen;
 • 3.3.8. häneen ei kohdistu oleellista virhettä, lainvastaista uhkausta, väkivaltaa tai muuta hänen harkintakykyynsä epäsuotuisasti vaikuttavaa olosuhdetta.

3.4. Käyttösopimus katsotaan solmituksi lainanantajan ja käyttäjän välillä näiden ehtojen mukaisesti viipymättä sen jälkeen, kun kaikki kohdassa 3.2 määritellyt ehdot ovat täyttyneet ja on voimassa toistaiseksi ja siihen saakka, kunnes sopimus irtisanotaan kohdan 12 mukaisesti.

3.5. Käyttäjä ei saa ilmoitusta käyttösopimuksen solmimisesta osapuolen välillä vaan saa sen sijaan hän saa pääsyn portaaliin ja sen toimintoihin. Käyttösopimus, mukaan lukien käyttöehdot, lähetetään käyttäjän sähköpostiin viipymättä, ja ne ovat käyttäjän käytettävissä milloin tahansa ja veloituksetta myös portaalissa.

4.1. Käyttäjän on kirjoitettava käyttäjätunnuksensa ja salasanansa vastaaviin kenttiin kirjautuakseen portaaliin.

4.2. Käyttäjän on varmennettava henkilöllisyytensä ennen ensimmäisen lainasopimuksen solmimista:

 • 4.2.1. tekemällä tilisiirto suoraan omalta pankkitililtään sellaisessa pankissa, jolla on toimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa, tai käyttämällä jotain muuta lainanantajan hyväksymää menetelmää;
 • 4.2.2. esittämällä kaikki tai mitkä tahansa lainaottajan henkilöllisyyden varmentamista ja sovellettavien rahanpesun sekä terrorismin rahoituksen estämistä koskevien määräysten noudattamista varten pyytämät asiakirjat.

4.3. Jos sovellettavat lait eivät edellytä henkilöllisyyden varmentamista kohdan 4.2 mukaisesti, käyttäjä tunnistetaan ennen minkäänlaisten laillisia seurauksia omaavien toimien tai transaktioiden suorittamista (esim. ennen lainasopimuksen solmimista tai sopimuksen peruuttamista koskevan ilmoituksen lähettämistä) joillakin seuraavista käyttäjän valitsemista henkilöllisyyden varmennuskeinoista:

 • 4.3.1. käyttäjän portaalin käyttöä varten valitsema yksilöllinen käyttäjätunnus ja salasana;
 • 4.3.2. matkapuhelimella tehtävä hyväksyntä lähettämällä ainutkertainen PIN-koodi käyttäjän matkapuhelinnumeroon; tai
 • 4.3.3. tai millä tahansa muulla tavalla, joka vastaa sovellettavia lakeja ja on lainanantajan mielestä riittävä.

4.4. Kohdat 4.1 – 4.3 eivät rajoita lainanantajan toimintaa käyttäjän henkilöllisyyttä varmennettaessa, ja lainanantajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti henkilöllisyyden varmentamiseen käytettäviä menetelmiä milloin tahansa, mukaan lukien myös muiden lain sallimien henkilöllisyyden varmennuskeinojen käytön.

4.5. Henkilöllisyyden varmentamisen yhteydessä saatavat tiedot, kuten esimerkiksi nimi, henkilötunnus, pankkitilin numero, kotiosoite jne. kerätään rekisteröinnin päättyessä ja tallennetaan henkilötietoina.

4.6. Kenen tahansa käyttäjän välineillä (esim. käyttäjätunnus ja salasana) portaaliin kirjautuvan henkilön katsotaan olevan käyttäjä, ellei käyttäjä ole ilmoittanut lainanantajalle, että kirjautumiseen käytettävät välineet ovat kolmannen osapuolen hallussa.

5.1. Käyttäjä:

 • 5.1.1. ei käytä portaalia laittomiin transaktioihin tai toimiin, joita ovat muun muassa petokset, rahanpesu, terrorismin rahoittaminen jne.;
 • 5.1.2. esittää lainanantajalle virheettömät ja paikkansapitävät tiedot, jotka eivät ole harhaanjohtavia, eikä salaa lainanantajalta mitään sellaisia tietoja, joilla voi olla merkitystä lainanantajalle;
 • 5.1.3. ilmoittaa lainanantajalle viipymättä mutta kuitenkin viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa kaikista ja mistä tahansa lainanantajalle esittämiensä tietojen ja/tai asiakirjojen muutoksista;
 • 5.1.4. ilmoittaa lainanantajalle viipymättä mutta kuitenkin viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa kaikista ja mistä tahansa sellaisista olosuhteista, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa hänen kykyynsä suorittaa mistä tahansa lainanantajan ja käyttäjän välillä solmitusta sopimuksesta ja erityisesti lainasopimuksista johtuvat velvoitteet;
 • 5.1.5. säilyttää portaaliin kirjautumiseen käytettävät tiedot ja välineet, myös henkilökortin, salasanat ja käyttäjätunnukset kolmansien osapuolten ulottumattomissa;
 • 5.1.6. ilmoittaa lainanantajalle viipymättä mutta kuitenkin viimeistän viiden (5) päivän kuluessa, jos kolmannet osapuolet ovat saanut kohdassa 5.1.5 määritellyt tiedot tai välineet haltuunsa;
 • 5.1.7. käyttäytyy kohteliaasti ja kunnioittavasti kommunikoidessaan lainanantajan kanssa.

5.2. Jos käyttäjä ei suorita kohdassa 5.1.3 määriteltyjä velvoitteitaan, lainanantajalla on oikeus olettaa, että käyttäjän esittämät tiedot ja asiakirjat ovat virheettömiä, ellei käyttäjä ilmoita muuta.

6.1. Käyttäjän ja lainanantajan yhteinen kieli on käyttöehtojen kieli, ja tiedonvälitys tapahtuu portaalin kautta, ellei tässä sopimuksessa tai lainsäädännössä määrätä muuta.

6.2. Jos käyttäjä ja lainanantaja väliseen yhteydenpitoon käytetään sähköpostia tai tavallista postia, ilmoitukset lähetetään toiselle osapuolelle vastaanottajan portaalissa, sähköpostin tai postin välityksellä ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Osapuolet vastaavat itse yhteystietojen muutoksista toiselle osapuolelle ilmoittamatta jättämiseen liittyvistä riskeistä.

6.3. Toiselle osapuolelle lähetetyt ilmoitukset, jotka on lähetetty oikeita yhteystietoja käyttämällä, katsotaan perille toimitetuiksi silloin, kun: 1) ne toimitetaan henkilökohtaisesti; kuittausta vastaan; 2) lähetetään portaalin kautta tai sähköpostilla; kolmen (3) päivän kuluessa lähettämisestä; 3) lähetetään postitse samassa maassa sijaitsevaan osoitteeseen; viiden (5) päivän kuluessa kirjatun kirjeen lähettämisestä; 4) lähetetään postitse ulkomaille; seitsemän (7) päivän kuluessa kirjatun kirjeen lähettämisestä.

6.4. Jos käyttäjä ei ole saanut odottamiaan tietoja tai tietoja, joiden lähettämisestä osapuolet ovat sopineet, käyttäjä ilmoittaa asiasta lainansaajalle viipymättä mutta kuitenkin viimeistään kolmen (3) pankkipäivän kuluessa sen ajan päättymisestä, jonka kuluessa tietojen olisi pitänyt saapua.

6.5. Käyttäjä on velvollinen viipymättä varmistamaan lainanantajalta saamiensa tietojen virheettömyyden ja ilmoittamaan virheellisistä tiedoista viipymättä sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut tiedot.

7.1. Lainaa voi hakea vain esittämällä lainahakemuksen portaalin kautta.

7.2. Käyttäjä ilmoittaa lainahakemuksessaan seuraavat tiedot:

 • 7.2.1. yhteystiedot, myös nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero;
 • 7.2.2. yleiset tiedot, myös omistamiensa asuntojen ja kiinteistöjen tiedot, koulutus, siviilisääty, alaikäiset huollettavat ja työsuhde;
 • 7.2.3. tuloja koskevat tiedot;
 • 7.2.4. lainoja ja vastattavia koskevat tiedot;
 • 7.2.5. maksuhäiriöitä koskevat tiedot;
 • 7.2.6. haettava lainasumma;
 • 7.2.7. lainan käyttötarkoitus;
 • 7.2.8. kuukausittaisten lyhennysten eräpäivä; ja
 • 7.2.9. muut sellaiset tiedot, joita lainanantaja voi pyytää (muun muassa käyttäjän tulot ja lainat sekä muut vastattavat todistavat asiakirjat).

7.3. Esittäessään lainahakemuksen käyttäjä vahvistaa, että:

 • 7.3.1. lainanantajalle esitetyt asiakirjat ovat virheettömiä, paikkansapitäviä ja eivät ole harhaanjohtavia, eikä käyttäjä salaa lainanantajalta mitään sellaisia tietoja, joilla on tai voi olla merkitystä lainanantajalle;
 • 7.3.2. lainanantajalle esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan luovuttaa lainanantajalle, ja lainanantaja voi käyttää tietoja kohdassa 10 määriteltyjen tietosuojasääntöjen mukaisesti;
 • 7.3.3. hän on perehtynyt käyttöehtojen ja lainasopimuksen ehtoihin perusteellisesti, ymmärtää täysin niiden sisällön ja vahvistaa, että ne vastaavat kaikilta osin hänen tahtoaan; ja
 • 7.3.4. hänen käyttöehtojen ja lainasopimuksen mukaisesti antamansa vakuutukset ovat virheettömiä.

7.4. Käyttäjän on varmennettava henkilöllisyytensä kohdan 4 mukaisesti ennen lainahakemuksen lähettämistä.

7.5. Lainahakemus ei sido käyttäjää eli hän voi peruuttaa lainahakemuksen perustelua esittämättä milloin tahansa ennen vastaavan lainasopimuksen solmimista.

8.1. Lainanantaja arvioi käyttäjän luottokelpoisuuden ja tekee lainapäätöksen käyttäjän esittämien tietojen ja asiakirjojen perusteella sekä lainanantajan julkisista tietokannoista tai muulla tavoin saamien tietojen perusteella.

8.2. Lainanantajalla on oikeus tehdä yksi seuraavista lainapäätöksistä:

 • 8.2.1. hyväksyä lainahakemus;
 • 8.2.2. hylätä lainahakemus; tai
 • 8.2.3. tehdä vastatarjous ja hyväksyä muutettu lainahakemus.

8.3. Lainanantaja tekee lainapäätöksen ja ilmoittaa päätöksestä käyttäjälle viipymättä mutta kuitenkin viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluessa kaikkien tarvittavien tietojen saamisesta käyttäjältä. Lainanantaja ei ole velvollinen perustelemaan lainapäätöstään lukuun ottamatta tapauksia, joissa lainahakemus on hylätty julkisista tietokannoista saatujen tietojen perusteella, ja siinä tapauksessa lainanantaja ilmoittaa käyttäjälle tällaisten tietopyyntöjen vastauksista.

9.1. Lainasopimus on laillisesti sitova ja solmittu lainanantajan ja lainanottajan välillä sinä päivänä, jona molemmat osapuolet hyväksyvät tai allekirjoittavat lainasopimuksen sähköisesti tai digitaalisesti.

9.2. Lainasopimus ja muut vaaditut tiedot ja asiakirjat ovat käyttäjän saatavissa portaalin välityksellä heti sen jälkeen, kun osapuolet ovat solmineet lainasopimuksen, ja tiedot ja asiakirjat ovat saatavissa portaalissa veloituksetta ja milloin tahansa koko lainasopimuksen keston ajan.

10.1. Käyttäjän suostumus ja yleiset periaatteet

 • 10.1.1. Solmiessaan käyttösopimuksen, esittäessään lainahakemuksia ja solmiessaan lainasopimuksen käyttäjä antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelemiseen käyttöehtojen ja erityisesti tämän kohdan 10 mukaisesti.
 • 10.1.2. Käyttäjä esittää vain virheettömiä, paikansapitäviä ja ajantasaisia tietoja lainanantajalle. Tietoinen virheellisten ja puutteellisten tietojen esittäminen on kielletty ja katsotaan käyttösopimuksen rikkomukseksi.
 • 10.1.3. Lainanantaja käsittelee käyttäjän tietoja niin kauan kuin sitä kohtuullisesti katsoen tarvitaan lainanantajan liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin ja kaikkien käyttösopimuksesta, lainasopimuksista tai sovellettavasta lainasäädännöstä johtuvien velvoitteiden suorittamiseen, ellei käyttöehdoissa määrätä muuta.
 • 10.1.4. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus:
  • a) kysyä lainanantajalta millaisia käyttäjään liittyvä tietoja on kerätty;
  • b) kysyä lainanantajalta kenelle kolmansille osapuolille käyttäjän henkilötietoja on siirretty;
  • c) tarkistaa hyväksyttyjen käsittelijöiden tiedot lainanantajan verkkosivuilta (www.bondora.fi);
  • d) ilmoittaa lainanantajalle, että hän ei halua: 1) vastaanottaa henkilökohtaisia tarjouksia tai mainontaa; 2) tietojaan käsiteltävän kuluttajatutkimuksiin ja/tai suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa; ja/tai 3) että hänen tietonsa välitetään kolmannelle osapuolelle samassa tarkoituksessa, ja hänellä on oikeus perua henkilötietojensa käsittelyyn antama suostumuksensa, ja
  • e) vaatia, että: 1) hänen henkilötietojensa käsittely lopetetaan; 2) häneen liittyen kerätyt henkilötiedot poistetaan tai sinetöidään; 3) hänen käyttäjätilinsä suljetaan edellyttäen, että käyttäjällä ei ole voimassaolevia sopimuksia lainanantajan kanssa, ja lainanantajalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tai käsitellä tietoja ja että lainanantajalla ei ole muuta lakiin perustuvaa syytä käsitellä käyttäjän tietoja.
 • 10.1.5. Lainanantaja ilmoittaa lainanottajalle lainahakemuksen hylkäämisestä, jos hylkäyspäätös perustuu kolmansilta osapuolilta kerättyihin tietoihin ja ilmoittaa tällaiset tiedot lainanottajalle.

10.2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Lainanantaja käyttää käyttäjän henkilötietoja:

 • 10.2.1. käyttösopimuksen ja muiden sopimusten solmimiseen, muuttamiseen ja noudattamiseen, mukaan lukien muun muassa lainanantajan velvoitteiden suorittamisen, käyttäjän luottokelpoisuuden arvioinnin, käyttäjän luottorajan määrittelyn ja lainasopimusten noudattamisen sekä täytäntöönpanon varmistamisen ja hallinnoinnin;
 • 10.2.2. Lainanantajan käyttösopimuksesta ja muista sopimuksista johtuvien oikeuksien täytäntöönpanoon ja suojaamiseen, muun muassa tietojen välittämisen perintätoimistoille ja asianajajille;
 • 10.2.3. kommunikointiin käyttäjän kanssa;
 • 10.2.4. palvelujen mainostamiseen käyttäjälle; lainanantaja voi muun muassa välittää lainanantajan yhteistyökumppaneiden tarjouksia;
 • 10.2.5. lainanantajan tietoteknisten järjestelmien ja palvelujen sekä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja ylläpitämiseen;
 • 10.2.6. tilastotietojen ja tilinpäätösanalyysien laadintaan;
 • 10.2.7. tietojen välittämiseen (mahdollisille) sijoittajille, lainanantajille ja yhteistyökumppaneille; ja
 • 10.2.8. muiden oikeudellisten velvoitteiden suorittamiseen.

10.3. Käsitellyt tiedot

Lainanantajalla on oikeus käsitellä kaikkia käyttäjän lainanantajalle luovuttamia tietoja. Lainanantajalla on myös oikeus käyttäjälle käyttösopimukseen tai lainasopimukseen perustuvia palveluja tarjotessaan tai lainahakemusta käsitellessään hakea, kerätä ja käsitellä käyttäjään liittyviä tietoja, jotka ovat saatavissa julkisista tietokannoista tai tietolähteistä, joihin pääsyä on rajoitettu. Lainanantaja käsittelee pääasiassa seuraavia (ei ainoastaan) käyttäjän tietoja:

 • 10.3.1. Käyttäjän henkilötiedot, esim. nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteydenpitoon käytettävä kieli, siviilisääty ja henkilötodistuksien tiedot;
 • 10.3.2. käyttäjän yhteystiedot, esim. postiosoite, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 • 10.3.3. käyttäjän työsuhteeseen ja koulutukseen liittyvät tiedot sekä muut vastaavat tiedot, esim. koulutustaso, oppilaitokset, työnantaja, toimi ja ammatti;
 • 10.3.4. käyttäjän taloudelliseen tilaan ja rahoitusasemaan liittyvät tiedot sekä muut vastaavat tiedot, esim. tulot, varallisuus, lainat ja muut vastattavat, varallisuuden alkuperä ja pankkitilin tiliotteet;
 • 10.3.5. yllä mainittuihin liittyviä käyttäjän toimia ja oikeussuhteita koskevat tiedot, esim. sopimuskumppanit, liiketoiminta, portaalin kautta tehdyt toimet ja velvoitteiden suorittaminen;
 • 10.3.6. portaalin käyttöön liittyvät käyttäjän tapoja, mieltymyksiä ja tyytyväisyyttä koskevat tiedot;
 • 10.3.7. lainanantajan järjestämiin kuluttajille suunnattuihin kilpailuihin ja kampanjoihin osallistumiseen liittyvät tiedot esim. kerätyt pisteet ja voitetut palkinnot;
 • 10.3.8. käyttäjän luotettavuuteen ja luottokelpoisuuteen liittyvät tiedot, esim. käyttäjän maksukäyttäytyminen ja velvoitteiden laiminlyönti; ja
 • 10.3.9. lakisääteisten oikeudellisten velvoitteiden suorittamisen yhteydessä hankitut tiedot.

10.4. Käyttäjän tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Lainanantajalla on oikeus luovuttaa käyttäjän tiedot (kohtuullisesti katsoen tarpeellisessa laajuudessa kohdassa 10.2 määritellyt tavoitteet huomioon ottaen):

 • 10.4.1. kaikille lainanantajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yritykselle;
 • 10.4.2. kenelle tahansa henkilölle, joka liittyy käyttösopimuksen ja/tai minkä tahansa muiden lainanantajan ja käyttäjän välillä solmittujen sopimusten solmimiseen ja/tai muuttamiseen sekä näistä sopimuksista johtuvien lainanantajan velvoitteiden suorittamiseen (esim. viestintä- ja painopalvelujen tarjoajat, maksuvälityspalvelujen tarjoajat, luottolaitokset ja tietoteknisten palvelujen tarjoajat);
 • 10.4.3. kaikille sellaisille palveluntarjoajille joille lainanantaja on ulkoistanut sellaisia palveluja, joita tarvitaan tai jotka liittyvät käyttösopimukseen tai lainasopimukseen perustuvien palvelujen tarjoamiseen (kokonaan tai osittain) sovellettavan lain määräämällä tavalla;
 • 10.4.4. kaikille sellaisille tietokantojen ylläpitäjille, jotka ylläpitävät luottokelpoisuuden arviointiin tarvittavia tietoja sisältäviä tietokantoja (esim. Suomen Asiakastieto Oy) ja luottotietorekistereitä (esim. Creditreform-konserni);
 • 10.4.5. kaikille lainanantajan käyttämille palveluntarjoajille, joita käytetään yllä kohdassa 10.2 mainittujen palvelujen tarjoamiseen – hyväksyttyjä käsittelijöitä koskevat tiedot löytyvät lainanantajan verkkosivuilta (www.bondora.fi);
 • 10.4.6. hyväksytyille käsittelijöille eli henkilöille, jotka käsittelevät tietoja lainanantajan puolesta sopimuksen perusteella;
 • 10.4.7. saatavat ostaneelle tai mahdollisesti ostaneelle osapuolelle;
 • 10.4.8. kenelle tahansa saatavan haltuunsa saavalle henkilöille;
 • 10.4.9. pantatun saatavan pantinhaltijalle tai mahdolliselle pantinhaltijalle;
 • 10.4.10. lainanantajan nykyisille ja/tai tuleville sijoittajille ja/tai velkojille;
 • 10.4.11. muille kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen saatavien perimiseksi käyttäjältä (esim. perintätoimistot, asianajajat, tuomioistuimet, ulosottomiehet ja konkurssipesän hoitajat);
 • 10.4.12. kaikille lainanantajalle juridisia palveluja, kirjanpitopalveluja tai tilintarkastuspalveluja tarjoaville osapuolille edellyttäen, että kyseinen palveluntarjoaja on erikseen sitoutunut olemaan luovuttamatta kyseisiä henkilötietoja kolmansille osapuolille; ja
 • 10.4.13. kaikille muille henkilöille (ei ole mainittu yllä) sovellettavien lakien nojalla.

10.5. Tietojen muuttumisesta ilmoittaminen

 • 10.5.1. käyttäjä ilmoittaa lainanantajalle välittömästi kaikista henkilötietojen muutoksista kohdan 5.1.3 ja kohdan 6 mukaisesti;
 • 10.5.2. tietojen muuttumisesta ilmoittamatta jättäminen katsotaan käyttösopimuksen rikkomiseksi.

11.1. Lainanantajalla on oikeus rajoittaa tai perua käyttäjän oikeus käyttää portaalia, hylätä lainahakemukset ja lain sallimassa laajuudessa kieltäytyä käyttösopimukseen ja/tai mihin tahansa lainasopimukseen ja/tai muuhun lainanantajan ja käyttäjän välillä solmittuun sopimukseen perustuvien velvoitteiden suorittamisesta, jos käyttäjä rikkoo käyttösopimusta ja/tai lainasopimusta tai mitä tahansa muuta lainanantajan kanssa solmimaansa sopimusta.

11.2. Lainanantajalla on oikeus maksujen laiminlyöntiin liittyen ottaa yhteyttä käyttäjään käyttämällä kaikkia lainanottajan lainanantajalle ilmoittamia yhteystietoja.

11.3. Jos käyttäjä on solminut useamman lainasopimuksen, ja lainanantajalle siirretty summa ei riitä kattamaan kaikkia maksettavaksi erääntyneitä saatavia, lainanantaja jakaa summan suhteellisesti kaikkien saatavien kesken.

12.1. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa käyttösopimus ilman perustelua neljäntoista (14) päivän kuluessa käyttösopimuksen solmimisesta lähettämällä vastaavan ilmoituksen kirjallisesti toisinnettavassa muodossa portaalin kautta tai sähköpostilla. Käyttösopimuksen perumisoikeuden käyttäminen edellyttää vastavan ilmoituksen lähettämistä lainanantajalle ennen tässä määritellyn määräajan päättymistä. Käyttösopimuksen peruuttamista varten käyttäjän on viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa perumista koskevan ilmoituksen lähettämisestä, suoritettava mihin tahansa sopimukseen perustuvat maksettavaksi erääntyneet vastattavansa lainanantajalle. Jos käyttäjä ei suorita vastattaviaan yllä mainitun määräajan kuluessa, käyttösopimuksen peruuttaminen raukeaa.

12.2. Käyttäjä voi irtisanoa käyttösopimuksen lähettämällä lainanantajalle vastaavan ilmoituksen kirjallisesti toisinnettavassa muodossa portaalin kautta tai sähköpostilla vain silloin, kun hän on suorittanut kokonaan kaikki mihin tahansa sopimukseen perustuvat vastattavansa lainanantajalle.

12.3. Lainanantaja voi irtisanoa käyttösopimuksen ja estää tai rajoittaa pääsyä portaaliin [kaikissa tapauksissa yleisten ehtojen kohtien 3.3 ja 13.3 mukaisesti soveltuvilta osin, mukaan lukien niissä määritellyt määräajat,] jos:

 • 12.3.1. Käyttäjä rikkoo käyttösopimuksen ehtoja;
 • 12.3.2. Käyttäjä on käyttänyt tai käyttää ilman lainanantajan kirjallista suostumusta mitä tahansa automatisoitua keinoa (pääsyyn käytettävät keinot eivät ole lainanantajan toimittamia) portaaliin pääsemiseen ja tietojen automatisoituun keräämiseen portaalista (mukaan lukien muun muassa tiedonharavoinnit, robotit, hämähäkit, kaapimet tai muut automaattiset laitteet tai ohjelmat) tai jos käyttäjä käyttää kehystystekniikoita liittääkseen mitä tahansa tietoja tai sisältöä portaaliin tai muutoin vaikuttaa portaaliin.

13.1. Lainanottajalla on oikeus saada ja käyttäjä on velvollinen maksamaan hinnaston, lainasopimuksen ja/tai muiden lainanantajan kanssa solmimiensa sopimusten mukaista palkkiota tarjotuista palveluista.

13.2. Hinnastossa ja lainanantajan ja käyttäjän välisissä sopimuksissa määriteltyjen hintojen lisäksi käyttäjä maksaa kaikki lainanantajan käyttäjän edun mukaisesti suorittamista toimista aiheutuvat kulut sekä kaikki perintäkelpoisten saatavien perintään liittyvät kulut (myös asianajopalkkiot, perintäkulut, oikeudenkäyntikulut jne.) suurimmassa sovellettavien lain sallimassa määrässä.

13.3. Käyttäjä maksaa kaikki palkkiot ja kulut lainansaajalle vastaavien ilmoitusten perusteella, jotka käyttäjä saa portaalista. Maksut on suoritettava ilmoitukseen merkittyä kohtuullista maksuehtoa noudattaen.

13.4. Käyttäjä maksaa palkkiot ja kulut ilman vähennyksiä ja/tai kuittauksia.

14.1. Käyttäjä on korvausvelvollinen lainanantajalle aiheutuneesta käyttäjän käyttöehdoista tai muista käyttäjän ja lainanantajan välillä solmituista sopimuksista johtuvan minkä tahansa ilmoitusvelvollisuuden puutteellisen noudattamisen aiheuttamasta vahingosta ja tappiosta, muun muassa (mutta ei ainoastaan) kohdassa 5.1.5 määriteltyjen tietojen ja välineiden kolmannen osapuolen haltuun joutumisen lainanantajalle aiheuttamasta vahingosta ja tappiosta ellei käyttäjä ole noudattanut asianmukaisesti kohdassa 5.1.6 määriteltyä ilmoitusvelvollisuuttaan.

14.2. Käyttäjä suorittaa toimet suoraan portaalin kautta omalla vastuullaan ja toimii itse toimen osapuolena; käyttäjät voivat käyttää portaalissa olevia sopimuspohjia omalla vastuullaan ja riskillään. Lainanantaja ei vastaa portaalin kautta solmittujen tai toteutettujen lainasopimusten mahdollisista käyttäjille aiheutuvista lainsäädännöstä johtuvista velvoitteista.

14.3. Mikään tähän sopimukseen sisältyvä ei rajoita tahalliseen velvoitteiden rikkomiseen liittyvää korvausvastuuta.

15.1. Lainanantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja, jos sovellettavat lait tai käyttöehdoista johtuvia suhteita sääntelevät säännökset muuttuvat, ja käyttöehtoja on muutettava, jotta ne vastaisivat muuttunutta lainsäädäntöä ja/tai säännöksiä. Käyttäjälle ilmoitetaan näistä muutoksista viipymättä portaalin kautta. Muutokset astuvat voimaan silloin, kun vastaava ilmoitus julkaistaan portaalissa.

15.2. Lainanantajalla on oikeus muuttaa yleisiä ehtoja yksipuolisesti edellyttäen, että muutokset eivät ole epäreiluja käyttäjän näkökulmasta katsottaessa, ja käyttäjälle ilmoitetaan asiasta vähintään kolmenkymmentä (30) päivää aikaisemmin ja käyttäjälle annetaan mahdollisuus irtisanoa lainasopimus sekä kaikki muut lainanantajan ja käyttäjän solmimat sopimukset välittömästi. Epäselvyyksien välttämiseksi mainitaan, että jos käyttäjä päättää purkaa käyttösopimuksen ja kaikki muut lainanantajan ja käyttäjän välillä solmitut sopimukset, hän lähettää vastaavan ilmoituksen lainanantajalle portaalin kautta tai sähköpostilla kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kyseisen ennakkoilmoituksen saamisesta, ja hänen on suoritettava kaikki mistä tahansa lainanantajan kanssa solmitusta sopimuksesta johtuvat maksut kyseisen ajanjakson kuluessa. Epäselvyyksien välttämiseksi mainitaan, että jos käyttäjä ei maksa kaikkia maksettavaksi erääntyviä maksuja kyseisen ajan kuluessa, käyttäjän käyttösopimuksen tai minkä tahansa lainanantajan kanssa solmiman sopimusten irtisanominen raukeaa. Käyttöehtojen muutokset astuvat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai silloin, kun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot napsauttamalla vastaavaa kohtaa (esim. kenttä, painike tai vastaava) portaaliin kirjautuessaan riippuen siitä kumpi tapahtuu aikaisemmin.

15.3. Lainanantajalla on oikeus muuttaa hinnastoa yksipuolisesti, ja tästä ilmoitetaan käyttäjälle vähintään kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin ja käyttäjällä on oikeus välittömästi irtisanoa käyttösopimukset ja kaikki muut lainanantajan kanssa solmitut sopimukset. Hinnaston muutokset astuvat voimaan ilmoituksen julkaisemisen myötä edellyttäen, että käyttäjä ei ole päättänyt irtisanoa käyttösopimusta tämän kohdan mukaisesti.

16.1. Käyttöehtoihin ja käyttösopimukseen sovelletaan Viron lakeja.

16.2. Kaikki lainanantajan ja käyttäjän väliset erimielisyydet, jotka johtuvat käyttöehdoista tai käyttösopimuksesta tai liittyvät siihen, ratkaistaan neuvottelemalla, ja kulloinkin voimassa olevat ja lainanantajan verkkosivuilla julkaistut kuluttajavalitusten menettelyohjeet huomioidaan. Käyttäjällä on lisäksi oikeus kääntyä vastaavien pätevien viranomaisten puoleen, jollainen on esimerkiksi kuluttajariitalautakunta, Viron kuluttajasuojalautakunta, Viron finanssivalvonta ja/tai Viron tietosuojavirasto. Jos osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyksiään kohtuullisessa ajassa vilpittömässä mielessä käytävien neuvottelujen avulla, erimielisyydet ratkaistaan (i) toimivaltaisissa virolaisissa tuomioistuimissa; myös silloin (mutta ei ainoastaan) jos käyttäjä muuttaa ulkomaille käyttösopimuksen voimaanastumisen jälkeen tai jos käyttäjän asuinpaikka on tuntematon haastehakemusta jätettäessä ja (ii) toimivaltaisissa suomalaisissa ensimmäisen asteen tuomioistuimissa Suomessa pysyvästi asuvien käyttäjien osalta.

17.1. Uusien lainasopimusten solmiminen lopetetaan välittömästi lainanantajan osoittautuessa maksukyvyttömäksi. Lainanantajan maksukyvyttömyys ei vaikuta lainasopimusten voimassaoloon.

17.2. Portaali, lainanantajan verkkosivut sekä niiden sisältöön liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat lainanantajalle. Käyttäjällä ei ole oikeutta tallentaa, kopioida, muuttaa, siirtää, välittää ja/tai luovuttaa portaalin sivuja mihinkään muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttötarkoitukseen.

17.3. Lainanantajan toimintaa valvoo Viron finanssivalvonta (osoite: Rahukohtu 2, 10130 Tallinna, Viro; sähköposti: [email protected]; verkkosivut: www.fi.ee).

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin käyttösopimuksiin ja lainasopimukseen, jotka on solmittu 23.03.2017 jälkeen ja ennen käyttöehtojen seuraavan sanamuodon voimaanastumista.

Tämä tietosuojakäytäntö antaa yleiskuvan, mitä tietoja keräämme sinusta käyttäessäsi palveluitamme, miten me käytämme näitä kerättyjä tietoja, kenelle luovutamme tietoja sekä mitä oikeuksia sinulla on niihin liittyen.

Noudatamme tietojesi käsittelyssä erittäin tiukkoja säännöksiä Euroopan Unionin ja Viron tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojakäytäntö koskee Käyttäjiä, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, mutta ei niitä Käyttäjiä, jotka ovat oikeushenkilöitä.

Tässä Tietosuojakäytännössä käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin Bondoran Käyttöehdoissa.

1. Tietojen kerääminen

Sinulta kerätyt tiedot voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:

 • Henkilötiedot (esim. nimi, henkilötunnus, syntymäaika, osoite, sukupuoli, henkilöllisyystodistus, pankin nimi, pankkitilin numero);
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero);
 • Taloustiedot (esim. tulot, velvoitteet);
 • Tapahtumatiedot ja selaustiedot (esim. sivustollamme käytetyt palvelut, IP-osoite, selaimen tyyppi, asetukset, sijoitustavoitteet, saapuvat maksut, yhteydenpito).

Edellä mainitut tiedot voidaan saada seuraavista lähteistä:

 • Sinä (esim. itse toimittamasi tiedot, tapa, jolla käytät alustaa, mitä digitaalisia laitteita käytät, yhteydenpito, evästeet);
 • Kolmannet osapuolet (esim. julkisesti saatavilla olevat tiedot, luottoluokituslaitokset, yhteistyökumppanit);
 • Valtion ja kaupan laitokset.

2. Tietojen käyttö

Tarjotaksemme sinulle palveluita Alustamme kautta, voit joutua toimittamaan meille tai kumppaneillemme palveluihimme tarvittavat tiedot. Mikäli et toimita meille tietoja, emme voi tarjota sinulle palveluita.

Saatamme kerätä tietoa seuraavien syiden vuoksi:

 • Hallinnoidaksemme Käyttäjätiliäsi;
 • Tarjotaksemme palveluitamme;
 • Arvioidaksemme luottokelpoisuuttasi;
 • Ryhtyäksemme toimiin jos et maksa lainaasi;
 • Varmentaaksemme henkilöllisyytesi ja muut ilmoittamasi tiedot;
 • Estääksemme tai havaitaksemme petokset, rahanpesun tai muut rikokset;
 • Parantaaksemme Alustamme ja palveluidemme laatua;
 • Laatiaksemme ja puolustaaksemme laillisia vaatimuksia;
 • Analysoidaksemme ja parantaaksemme palveluitamme;
 • Kehittääksemme ja tarjotaksemme uusia palveluita;
 • Kerätäksemme tilastotietoa arvioidaksemme liiketoimintaamme sekä toimintamme ja palveluidemme laatua;
 • Tarjotaksemme muita meidän tai konserniyrityksiemme tarjoamia palveluita ja tuotteita;
 • Ottaaksemme sinuun yhteyttä;
 • Lähettääksemme sinulle huolto- ja markkinointiviestejä;
 • Sääntelyraportoinnin vuoksi;
 • Muiden oikeudellisten asioiden vuoksi.

3. Tietojen jakaminen

Voimme jakaa tietojasi seuraaville kolmansille osapuolille edellä mainittuihin tarkoituksiin:

 • Konserniyritykset;
 • Yhteistyökumppanit (esim. kolmannen osapuolen tietojenkäsittelijät, kirjanpitoyritykste jne.);
 • Valtion ja kaupan laitokset (esim. poliisi, tuomioistuin, luottoluokituslaitokste jne.);
 • Perintätoimistot ja asianajajat;
 • Kaikki, joille voimme siirtää osan toiminnastamme tai omaisuudestamme.

Takaamme, että pääsy Käyttäjän tietoihin on rajoitettu yhtiön työntekijöihin, joiden tehtävät edellyttävät tällaisiin tietoihin pääsyä. Kaikkien Bondoran työntekijöiden on pidettävät tiedot luottamuksellisina sekä tietoja ei saa jakaa kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä.

4. Tietojen tallennus

Tiedot tallennetaan ja arkistoidaan suojatulle palvelimelle, jonka käyttöoikeutta on rajoitettu. Turvallisuus varmistetaan tiukoilla turvallisuusstandardeilla, joita kolmannen osapuolen kumppanit toteuttavat.

5. Tietojen turvallisuus

Olemme ottaneet käyttöön useita Internet-turvatoimia, jotka varmistavat tietojen käsittelyn, välittämisen ja arkistoinnin turvallisuuden.

Palvelimet sijaitsevat Telehousen ylläpitämässä tietokeskuksessa Frankfurtissa, Saksassa. Palvelimen hallinnasta on tehty sopimus Virtion GmbH:n kanssa. Näiden yhtiöiden avulla voimme tarjota paremman saatavuuden ja skaalautuvuuden sekä IT-resurssiemme joustavuuden.

Kaikki heidän toimintonsa toteutetaan useiden standardien mukaisesti, mukaan lukien ISO 27001:2005 (Tietoturvallisuuden hallinta), BS25999-2:2007 (Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta), PCI-DSS (Maksukorttiteollisuus), ISO 9001:2008 - laatustandardit sekä ISO 14001:2004 (Ympäristöjärjestelmä).

Nämä yhtiöt toteuttavat fyysistä ja virtuaalista turvallisuutta 24/7. Tietokeskuksen sisäisiä liikkeitä seurataan kulkukorteilla sekä infrapunatunnistimilla. Bondoralla tietoturvaongelmia tunnistetaan, valvotaan ja estetään ohjelmisto- ja laitteistopalomuureilla.

6. Oikeutesi

Meidän on ilmoitettava sinulle, mitä tietoja kerätään, mistä tietoja kerätään, miten tietoja käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten kauan tietoja säilytetään ja mitä oikeuksia sinulla on. Esitämme nämä tiedot Sivustollamme (jos sovellettavissa) ja tässä Tietosuojakäytännössä.

Sinulla on oikeus päästä käsiksi tietoihisi. Meidän tulee toimittaa sinulle tieto sinusta kerätyistä tiedosta, ellei jokin oikeudellinen syy estä toteuttamasta tätä pyyntöä. Tavoitteenamme on toimittaa nämä tiedot sinulle mahdollisimman pian ilmaiseksi. Huomioithan, että pyytäessäsi henkilötietojasi yli kaksi kertaa vuodessa, meillä on oikeus periä maksu kattaaksemme tietojen toimittamisesta aiheutuneet kustannukset. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan epätarkat tai puutteelliset tiedot. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Meillä on oikeus kieltäytyä pyynnöstä jos tietojen säilyttäminen on välttämätöntä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai jos tällainen velvoite aiheutuu sovellettavasta lainsäädännöstä. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojen käsittelyä sekä peruuttaa suostumuksesi tällaiseen tietojenkäsittelyyn. Meillä on oikeus kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittelemme tietoja oikeudellisten vaatimusten laatimista tai puolustamista varten. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot siirtääksesi nämä tiedot toiselle palveluntarjoajalle. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected].

7. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi lain sallimien rajojen puitteissa. Kun tietojen käsittelyä ja säilyttämistä ei enää vaadita, tiedot poistetaan rekisteristä.

8. Automaattiset päätökset

Käytämme automaattisia prosesseja päättääksemme, hylätäänkö vai hyväksytäänkö lainahakemuksesi. Automaattinen prosessi arvioi kaikki sinusta kerätyt tiedot ja laskee luottopisteesi. Tämän perusteella sinulle tarjotaan joko lainehtoja hakemallesi tai pienemmälle summalle, tai hakemuksesi hylätään.

Automaattisen luottoluokituksen lisäksi voimme automaattisesti arvioida tietojenkäsittelyn tulosten perusteella, oletko osallistunut petokseen tai rahanpesuun.

Automaattiset prosessimme testataan, arvioidaan ja tarkastetaan säännöllisesti varmistaaksemme niiden tarkkuuden.

Voit lähettää meille sähköpostia ja pyytää meitä harkitsemaan päätöstämme uudelleen osoitteeseen [email protected].

9. Evästeet

Käytämme “evästeitä”, jotka ovat palvelimemme kovalevyllesi asettamia pieniä tekstitiedostoja. Niiden avulla voimme kerätä selaimestasi tiettyjä tietoja. Tutustu Evästekäytäntöön saadaksesi lisätietoja.

10. Linkit Kolmansien Osapuolten Sivustoille

B

ondoran sivuston linkit kolmansien osapuolten sivustoille tarjotaan ainoastaan hyödylliseksi tiedoksi palveluista tai aiheista, joita alustamme käyttäjät saattavat tarvita. Huomioithan, että kolmansien osapuolten sivustoilla voi olla erilaisia tietosuojakäytäntöjä ja/tai tietoturvastandardeja.

11. Tietoa Bondorasta

Bondora AS on rekisteröity Virossa rekisterinumerolla 11483929, ja sen kotipaikka on osoitteessa A.H.Tammsaare Business Building, Tallinna, Viro. Bondora AS on Finanssivalvonnan sääntelemä.

Tämä käytäntö on päivitetty 5. kesäkuuta 2018.

Emme halua, että olet tyytymätön palveluumme. Jos näin kuitenkin käy, pyydämme kertomaan asiasta! Toimi näin:

 • Lähetä valituksesi asiakastukeemme sähköpostitse osoitteella [email protected]
 • Vastaanotettuamme valituksesi, lähetetään sinulle automaattinen ilmoitus (normaalisti 1 työpäivän kuluessa).
 • Aloitamme valituksesi tutkimisen siitä hetkestä lukien, ja lähetämme sinulle vastauksen 5 työpäivän kuluessa.

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit valittaa päätöksestä lähettämällä aiemmin saamasi vastauksen asiakastukeemme. Seuraavaksi:

 • Asiakaspalvelupäällikkömme kuittaa tiedon vastaanotetuksi ja antaa sinulle alustavaa palautetta 5 työpäivän kuluessa.
 • Lähetämme sinulle lopullisen vastauksen tai ilmoitamme, milloin otamme sinuun jälleen yhteyttä, 4 viikkoa sen jälkeen, kun olemme saaneet valituksesi päätöksestä. Jos lopullinen vastaus on kielteinen, selitämme selkeästi, miksi emme voi täyttää pyyntöäsi.
 • Jos olet edelleen tyytymätön vastaukseen, voit käyttää oikeuttasi kääntyä rahoitusasioiden oikeusasiamiehen puoleen. Huomaa, että sinulla on oikeus kääntyä rahoitusasioiden oikeusasiamiehen puoleen välittömästi.

Johdanto

Kaikki Bondoran käytössä, esiintyvät ristirintatilanteet tulee yksilöidä ja tunnistaa yrityksen toimesta. Pidätämme ja hallinnoimme kaikki järjestelyt estääksemme asiakkaidemme materiaalivahingot. Tämä dokumentti kuvaa toimintaperiaatteitamme ristiriitatilanteessa, kuten myös lainaamisen toimintaa palvelussamme.

Olemme täysin sitoutuneita noudattamaan säädöksiä ja oikeudellisia velvoitteita sekä ylläpitämään eettisiä normeja. Edellytämme, että kaikki työntekijämme noudattavat ristiriitatilanteiden ratkaisun toimintaperiaatteita ja kaikki sen rikkomukset voivat johtaa kurinpitomenettelyihin, mikä voi pitää sisällään myös palvelujen keskeyttämisen.

Mahdollisten ja todellisten ristiriitatilanteiden osoittaminen

Eturistiriita voi syntyä, jos joku Bondoran johtajista, työntekijöistä, ulkoistetuista kumppaneita tai muuten oleellisesti yhtiön määräysvaltaan sidottu tarjoaa Bondoran asiakkaille palvelua tai ryhtyy toimimaan omaan lukuunsa, mikä voi aiheuttaa materiaalivahinkoja tai vahingoittaa Bondoran asiakkaiden etuja, esimerkkinä jokin seuraavassa mainituista henkilöistä:

 • henkilö voisi saada Bondoran asiakkaan asiakastilin avulla, joko taloudellista etua tai välttää taloudellisen tappion;
 • henkilö tavoittelee muuta etua kuin, mitä Bondoran asiakas on halunnut;
 • henkilöä on kannustettu tarjoamaan joillekin Bondoran asiakkaille etuoikeuksia toisilta Bondoran asiakkailta;
 • henkilö on vastaanottanut mitä tahansa muita kannustimia (taloudellinen / tavarat / palvelut), kuin normaalin palkkion Bondoran käyttäjäpiirin ulkopuolelta, koskien Bondoran asiakkaalle suoritetusta palvelusta toiselle Bondoran asiakkaalle.

Mahdolliset ja todelliset ristiriitatilanteet, jotka olemme tunnistaneet

Lainansaajien tulee maksaa Lainasopimuksen tai muiden sopimusten mukaiset maksut päästäkseen käyttämään palveluamme. Tämä maksu määräytyy riskiluokituksemme mukaisesti arvioihimme mahdollisesta luottotappiosta ja lainasopimuksen ehdoista.

Voimme myös suorittaa maksuja kolmansille osapuolille viittaamalla asiakkaisiimme; tällöin kuitenkin ilmoitamme asianmukaisesti asiasta.

Henkilökunta

Eturistiriita voi ilmetä, mikäli Bondoran työntekijä (tai työntekijän perheenjäsen) jotenkin liittyy toiselle osapuolelle tehtyyn liiketoimeen, varsinkin jos tällainen osapuoli on Bondoran asiakas. Hän voi toimia johtajana, merkittävänä osakkeenomistaja tai konsulttina jollekin Bondoran asiakkaalle. Bondoran työntekijät sitoutuvat olematta luovuttamasta mitään tietoja, jotka voisivat vaarantaa heidän arviointikykyynsä tai aiheuttaa mitään materiaalivahinkoja.

Eturistiriitojen ratkaisu ja tietojen luovuttaminen

Bondora käyttää kaikki mahdolliset ja kohtuulliset keinot eturistiriitojen välittämisessä.

Jos kenelle tahansa Bondoran asiakkaalle on muodostumassa huomattava vahinkoriski, toimitamme asianmukaiset raportit asiasta.

Teemme kaikki tarvittavat menettelyt, mukaan lukien työntekijöiden koulutus, varmistaaksemme, että olosuhteet, joissa eturistiriita voi syntyä tunnistetaan ja hoidetaan asianmukaisesti.

Kaikki mahdolliset ristiriitatilanteet seurataan tarkasti.

Lisätietoja

Tätä dokumenttia päivitetään tarvittaessa. Mikäli kyseiseen toimintaperiaatteeseen on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Suurilla aakkosilla viitataan Bondoran Käyttöehtoihin, ellei toisin muutoin määritellä.

181 749 henkilöä on sijoittanut yli 525M € ja ansainnut 59M € – SINUSTA tulee pankki.

 • Yksinkertaistettu automaattinen sijoitus
 • 11-vuoden kokemuksella
 • Aloita 1 € minimisijoituksella
Aloita heti
Pyydämme, että tutustut käyttöehtoihimme osoitteessa bondora.com, ja olet tarvittaessa yhteydessä talousasiantuntijaan.

Lainatarjous yhdessä minuutissa!

-

-

Lainan määrä 100 € - 10000 €. Lyhennysaika 3 - 60 kuukautta. Lainan todellinen vuosikorko (APR) 16,25 % - 65,13* %.
*Korkeinta mahdollista vuosikorkoa sovelletaan maksimissaan 2 000 € lainasummiin.