Bondoran Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikissa oikeudellisissa suhteissa käyttäjän ja toimijan ja muiden käyttäjien välillä.

Käyttöehdot

1. MÄÄRITELMÄT

1.1. Lainanottaja – käyttäjä joka on lähettänyt lainahakemuksen ja/tai on solminut lainasopimuksen lainanottajana.

1.2. Pankkipäivä – arkipäivä eli mikä tahansa päivä lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita ja yleisiä vapaapäiviä Suomessa ja Virossa.

1.3. Saatava - lainasopimukseen perustuva rahasaatava lainanottajalta.

1.4. Palkkiot – portaalissa julkaistun hinnaston mukaiset käyttäjiin sovellettavat veloitukset.

1.5. Yleiset ehdot – lainasopimuksen yleiset ehdot, jotka ovat saatavissa portaalissa.

1.6. Lainanantaja – Bondora AS Suomen sivuliike, Y-tunnus: 2694508-8. Postiosoite: Lautatarhankatu 6, 100580 Helsinki, Suomi

1.7. Lainanantajan verkkosivutwww.bondora.fi

1.8. Lainanantajan sähköpostiosoite[email protected]

1.9. Lainasumma – lainanantajan lainanottajalle lainasopimuksen perusteella maksama summa eli lainasopimuksen mukainen lainapääoma.

1.10. Laina tai lainasopimus - lainanottajan ja lainanantajan portaalin välityksellä solmima lainasopimus.

1.11. Lainahakemus – käyttäjän portaalin kautta esittämä hakemus yhdessä kaikkien käyttäjän lähettämien tietojen (myös asiakirjat) kanssa tarjouksen saamiseksi ja lainasopimuksen solmimiseksi.

1.12. Korko - lainasumman käytöstä perittävä korko.

1.13. Lainan enimmäismäärä – lainapääoman enimmäismäärä jota vastaavan lainasopimuksen lainanottaja voi solmia.

1.14. Lainanantaja – lainanantaja.

1.15. Portaali – osoitteessa www.bondora.fi sijaitseva ja lainanantajan hallinnoima verkkopalvelu, jonka välityksellä käyttäjät voivat lainata rahaa.

1.16. Viitenumero – jokaisen käyttäjän oma henkilökohtainen numero, jonka avulla hänet voidaan tunnistaa.

1.17. Erityiset ehdot – lainasopimuksen erityiset ehdot.

1.18. Käyttöehdot – nämä Bondoran käyttöehdot.

1.19. Käyttäjä – kyseeseen tulevan käyttösopimuksen osapuoli ja palvelun käyttäjä;

1.20. Käyttösopimus – käyttäjän ja lainanantajan välillä solmittu sopimus, jonka nojalla lainanantaja tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää portaalin toimintoja ja tarjoaa käyttäjälle palveluja portaalin välityksellä.

2. YLEISET EHDOT

2.1. Käyttöehdoissa määritellään pääasialliset ehdot, jotka koskevat: 1) lainanantajan ja käyttäjän välistä viestintää; ja 2) lainanantajan käyttäjälle tarjoamia palveluja.

2.2. Nämä käyttöehdot ovat kaikkien käyttäjän ja lainanantajan välillä portaalin käytön yhteydessä solmittujen, käyttösopimusten erottamaton osa. Käyttöehtoja sovelletaan silloin, kun käyttösopimus katsotaan solmituksi kohdan 3.4 mukaisesti.

2.3. Käyttöehtojen lisäksi lainanantajan ja käyttäjän välisiä suhteita sääntelevät sovellettavat lait sekä lainanantajan ja käyttäjän keskenään solmimat lainasopimukset. Jos käyttöehdot ovat ristiriidassa lainasopimuksen ehtojen kanssa, lainasopimusta noudatetaan ensisijaisena.

2.4. Käyttöehdot, lainasopimuksen yleiset ehdot, hinnasto ja muut oleelliset tiedot ja asiakirjat ovat käyttäjän saatavissa milloin tahansa ja veloituksetta lainanantajan verkkosivulla ja/tai portaalissa.

3. KÄYTTÄJÄKSI TULEMINEN

3.1. Henkilö saa käyttäjäksi tultuaan oikeuden käyttää muun muassa seuraavia portaalin toimintoja:

 • 3.1.1. lainahakemusten lähettäminen;
 • 3.1.2. lainasopimusten solmiminen;
 • 3.1.3. muiden lainanantajan tarjoamien palvelujen käyttöoikeuksien hakeminen ja vastaavien sopimusten solmiminen;
 • 3.1.4. yhteydenpito lainanantajaan.

3.2. Tullakseen portaalin käyttäjäksi henkilön on:

 • 3.2.1. rekisteröitävä sähköpostiosoitteensa lainanantajan verkkosivulla;
 • 3.2.2. vahvistettava hyväksyvänsä käyttöehdot;
 • 3.2.3. hyväksyttävä lainanantajan toimesta tapahtuva henkilötietojen käsittely kohdan 10 mukaisesti; ja
 • 3.2.4. varmennettava sähköpostiosoitteensa kirjautumalla palveluun portaalin lähettämällä väliaikaisella salasanalla.

3.3. Hyväksyessään käyttöehdot käyttäjä vakuuttaa seuraavaa:

 • 3.3.1. hän on luonnollinen henkilö;
 • 3.3.2. hän on vähintään 18-vuotias;
 • 3.3.3. hän on oikeustoimikelpoinen ja hänellä on oikeus tehdä sitovia sopimuksia;
 • 3.3.4. hän on Euroopan unionin tai Sveitsin kansalainen;
 • 3.3.5. hän asuu pysyvästi Euroopan unionin alueella tai Sveitsissä;
 • 3.3.6. hän ei ole poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö;
 • 3.3.7. häneen ei ole kansainvälisten taloudellisten pakotteiden alainen;
 • 3.3.8. häneen ei kohdistu oleellista virhettä, lainvastaista uhkausta, väkivaltaa tai muuta hänen harkintakykyynsä epäsuotuisasti vaikuttavaa olosuhdetta.

3.4. Käyttösopimus katsotaan solmituksi lainanantajan ja käyttäjän välillä näiden ehtojen mukaisesti viipymättä sen jälkeen, kun kaikki kohdassa 3.2 määritellyt ehdot ovat täyttyneet ja on voimassa toistaiseksi ja siihen saakka, kunnes sopimus irtisanotaan kohdan 12 mukaisesti.

3.5. Käyttäjä ei saa ilmoitusta käyttösopimuksen solmimisesta osapuolen välillä vaan saa sen sijaan hän saa pääsyn portaaliin ja sen toimintoihin. Käyttösopimus, mukaan lukien käyttöehdot, lähetetään käyttäjän sähköpostiin viipymättä, ja ne ovat käyttäjän käytettävissä milloin tahansa ja veloituksetta myös portaalissa.

4. KÄYTTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

4.1. Käyttäjän on kirjoitettava käyttäjätunnuksensa ja salasanansa vastaaviin kenttiin kirjautuakseen portaaliin.

4.2. Käyttäjän on varmennettava henkilöllisyytensä ennen ensimmäisen lainasopimuksen solmimista:

 • 4.2.1. tekemällä tilisiirto suoraan omalta pankkitililtään sellaisessa pankissa, jolla on toimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa, tai käyttämällä jotain muuta lainanantajan hyväksymää menetelmää;
 • 4.2.2. esittämällä kaikki tai mitkä tahansa lainaottajan henkilöllisyyden varmentamista ja sovellettavien rahanpesun sekä terrorismin rahoituksen estämistä koskevien määräysten noudattamista varten pyytämät asiakirjat.

4.3. Jos sovellettavat lait eivät edellytä henkilöllisyyden varmentamista kohdan 4.2 mukaisesti, käyttäjä tunnistetaan ennen minkäänlaisten laillisia seurauksia omaavien toimien tai transaktioiden suorittamista (esim. ennen lainasopimuksen solmimista tai sopimuksen peruuttamista koskevan ilmoituksen lähettämistä) joillakin seuraavista käyttäjän valitsemista henkilöllisyyden varmennuskeinoista:

 • 4.3.1. käyttäjän portaalin käyttöä varten valitsema yksilöllinen käyttäjätunnus ja salasana;
 • 4.3.2. matkapuhelimella tehtävä hyväksyntä lähettämällä ainutkertainen PIN-koodi käyttäjän matkapuhelinnumeroon; tai
 • 4.3.3. tai millä tahansa muulla tavalla, joka vastaa sovellettavia lakeja ja on lainanantajan mielestä riittävä.

4.4. Kohdat 4.1 – 4.3 eivät rajoita lainanantajan toimintaa käyttäjän henkilöllisyyttä varmennettaessa, ja lainanantajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti henkilöllisyyden varmentamiseen käytettäviä menetelmiä milloin tahansa, mukaan lukien myös muiden lain sallimien henkilöllisyyden varmennuskeinojen käytön.

4.5. Henkilöllisyyden varmentamisen yhteydessä saatavat tiedot, kuten esimerkiksi nimi, henkilötunnus, pankkitilin numero, kotiosoite jne. kerätään rekisteröinnin päättyessä ja tallennetaan henkilötietoina.

4.6. Kenen tahansa käyttäjän välineillä (esim. käyttäjätunnus ja salasana) portaaliin kirjautuvan henkilön katsotaan olevan käyttäjä, ellei käyttäjä ole ilmoittanut lainanantajalle, että kirjautumiseen käytettävät välineet ovat kolmannen osapuolen hallussa.

5. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

5.1. Käyttäjä:

5.1.1. ei käytä portaalia laittomiin transaktioihin tai toimiin, joita ovat muun muassa petokset, rahanpesu, terrorismin rahoittaminen jne.;

5.1.2. esittää lainanantajalle virheettömät ja paikkansapitävät tiedot, jotka eivät ole harhaanjohtavia, eikä salaa lainanantajalta mitään sellaisia tietoja, joilla voi olla merkitystä lainanantajalle;

5.1.3. ilmoittaa lainanantajalle viipymättä mutta kuitenkin viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa kaikista ja mistä tahansa lainanantajalle esittämiensä tietojen ja/tai asiakirjojen muutoksista;

5.1.4. ilmoittaa lainanantajalle viipymättä mutta kuitenkin viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa kaikista ja mistä tahansa sellaisista olosuhteista, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa hänen kykyynsä suorittaa mistä tahansa lainanantajan ja käyttäjän välillä solmitusta sopimuksesta ja erityisesti lainasopimuksista johtuvat velvoitteet;

5.1.5. säilyttää portaaliin kirjautumiseen käytettävät tiedot ja välineet, myös henkilökortin, salasanat ja käyttäjätunnukset kolmansien osapuolten ulottumattomissa;

5.1.6. ilmoittaa lainanantajalle viipymättä mutta kuitenkin viimeistän viiden (5) päivän kuluessa, jos kolmannet osapuolet ovat saanut kohdassa 5.1.5 määritellyt tiedot tai välineet haltuunsa;

5.1.7. käyttäytyy kohteliaasti ja kunnioittavasti kommunikoidessaan lainanantajan kanssa.

5.2. Jos käyttäjä ei suorita kohdassa 5.1.3 määriteltyjä velvoitteitaan, lainanantajalla on oikeus olettaa, että käyttäjän esittämät tiedot ja asiakirjat ovat virheettömiä, ellei käyttäjä ilmoita muuta.

6. TIEDONVÄLITYS

6.1. Käyttäjän ja lainanantajan yhteinen kieli on käyttöehtojen kieli, ja tiedonvälitys tapahtuu portaalin kautta, ellei tässä sopimuksessa tai lainsäädännössä määrätä muuta.

6.2. Jos käyttäjä ja lainanantaja väliseen yhteydenpitoon käytetään sähköpostia tai tavallista postia, ilmoitukset lähetetään toiselle osapuolelle vastaanottajan portaalissa, sähköpostin tai postin välityksellä ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Osapuolet vastaavat itse yhteystietojen muutoksista toiselle osapuolelle ilmoittamatta jättämiseen liittyvistä riskeistä.

6.3. Toiselle osapuolelle lähetetyt ilmoitukset, jotka on lähetetty oikeita yhteystietoja käyttämällä, katsotaan perille toimitetuiksi silloin, kun: 1) ne toimitetaan henkilökohtaisesti; kuittausta vastaan; 2) lähetetään portaalin kautta tai sähköpostilla; kolmen (3) päivän kuluessa lähettämisestä; 3) lähetetään postitse samassa maassa sijaitsevaan osoitteeseen; viiden (5) päivän kuluessa kirjatun kirjeen lähettämisestä; 4) lähetetään postitse ulkomaille; seitsemän (7) päivän kuluessa kirjatun kirjeen lähettämisestä.

6.4. Jos käyttäjä ei ole saanut odottamiaan tietoja tai tietoja, joiden lähettämisestä osapuolet ovat sopineet, käyttäjä ilmoittaa asiasta lainansaajalle viipymättä mutta kuitenkin viimeistään kolmen (3) pankkipäivän kuluessa sen ajan päättymisestä, jonka kuluessa tietojen olisi pitänyt saapua.

6.5. Käyttäjä on velvollinen viipymättä varmistamaan lainanantajalta saamiensa tietojen virheettömyyden ja ilmoittamaan virheellisistä tiedoista viipymättä sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut tiedot.

7. LAINAN HAKEMINEN

7.1. Lainaa voi hakea vain esittämällä lainahakemuksen portaalin kautta.

7.2. Käyttäjä ilmoittaa lainahakemuksessaan seuraavat tiedot:

 • 7.2.1. yhteystiedot, myös nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero;
 • 7.2.2. yleiset tiedot, myös omistamiensa asuntojen ja kiinteistöjen tiedot, koulutus, siviilisääty, alaikäiset huollettavat ja työsuhde;
 • 7.2.3. tuloja koskevat tiedot;
 • 7.2.4. lainoja ja vastattavia koskevat tiedot;
 • 7.2.5. maksuhäiriöitä koskevat tiedot;
 • 7.2.6. haettava lainasumma;
 • 7.2.7. lainan käyttötarkoitus;
 • 7.2.8. kuukausittaisten lyhennysten eräpäivä; ja
 • 7.2.9. muut sellaiset tiedot, joita lainanantaja voi pyytää (muun muassa käyttäjän tulot ja lainat sekä muut vastattavat todistavat asiakirjat).

7.3. Esittäessään lainahakemuksen käyttäjä vahvistaa, että:

 • 7.3.1. lainanantajalle esitetyt asiakirjat ovat virheettömiä, paikkansapitäviä ja eivät ole harhaanjohtavia, eikä käyttäjä salaa lainanantajalta mitään sellaisia tietoja, joilla on tai voi olla merkitystä lainanantajalle;
 • 7.3.2. lainanantajalle esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan luovuttaa lainanantajalle, ja lainanantaja voi käyttää tietoja kohdassa 10 määriteltyjen tietosuojasääntöjen mukaisesti;
 • 7.3.3. hän on perehtynyt käyttöehtojen ja lainasopimuksen ehtoihin perusteellisesti, ymmärtää täysin niiden sisällön ja vahvistaa, että ne vastaavat kaikilta osin hänen tahtoaan; ja
 • 7.3.4. hänen käyttöehtojen ja lainasopimuksen mukaisesti antamansa vakuutukset ovat virheettömiä.

7.4. Käyttäjän on varmennettava henkilöllisyytensä kohdan 4 mukaisesti ennen lainahakemuksen lähettämistä.

7.5. Lainahakemus ei sido käyttäjää eli hän voi peruuttaa lainahakemuksen perustelua esittämättä milloin tahansa ennen vastaavan lainasopimuksen solmimista.

8. LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI JA LAINAPÄÄTÖS

8.1. Lainanantaja arvioi käyttäjän luottokelpoisuuden ja tekee lainapäätöksen käyttäjän esittämien tietojen ja asiakirjojen perusteella sekä lainanantajan julkisista tietokannoista tai muulla tavoin saamien tietojen perusteella.

8.2. Lainanantajalla on oikeus tehdä yksi seuraavista lainapäätöksistä:

 • 8.2.1. hyväksyä lainahakemus;
 • 8.2.2. hylätä lainahakemus; tai
 • 8.2.3. tehdä vastatarjous ja hyväksyä muutettu lainahakemus.

8.3. Lainanantaja tekee lainapäätöksen ja ilmoittaa päätöksestä käyttäjälle viipymättä mutta kuitenkin viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluessa kaikkien tarvittavien tietojen saamisesta käyttäjältä. Lainanantaja ei ole velvollinen perustelemaan lainapäätöstään lukuun ottamatta tapauksia, joissa lainahakemus on hylätty julkisista tietokannoista saatujen tietojen perusteella, ja siinä tapauksessa lainanantaja ilmoittaa käyttäjälle tällaisten tietopyyntöjen vastauksista.

9. LAINASOPIMUKSEN SOLMIMINEN

9.1. Lainasopimus on laillisesti sitova ja solmittu lainanantajan ja lainanottajan välillä sinä päivänä, jona molemmat osapuolet hyväksyvät tai allekirjoittavat lainasopimuksen sähköisesti tai digitaalisesti.

9.2. Lainasopimus ja muut vaaditut tiedot ja asiakirjat ovat käyttäjän saatavissa portaalin välityksellä heti sen jälkeen, kun osapuolet ovat solmineet lainasopimuksen, ja tiedot ja asiakirjat ovat saatavissa portaalissa veloituksetta ja milloin tahansa koko lainasopimuksen keston ajan.

10. PORTAALIN KÄYTTÖOIKEUDEN RAJOITTAMINEN JA TOIMINTA MAKSUJEN LAIMINLYÖNTITAPAUKSESSA

10.1. Lainanantajalla on oikeus rajoittaa tai perua käyttäjän oikeus käyttää portaalia, hylätä lainahakemukset ja lain sallimassa laajuudessa kieltäytyä käyttösopimukseen ja/tai mihin tahansa lainasopimukseen ja/tai muuhun lainanantajan ja käyttäjän välillä solmittuun sopimukseen perustuvien velvoitteiden suorittamisesta, jos käyttäjä rikkoo käyttösopimusta ja/tai lainasopimusta tai mitä tahansa muuta lainanantajan kanssa solmimaansa sopimusta.

10.2. Lainanantajalla on oikeus maksujen laiminlyöntiin liittyen ottaa yhteyttä käyttäjään käyttämällä kaikkia lainanottajan lainanantajalle ilmoittamia yhteystietoja.

10.3. Jos käyttäjä on solminut useamman lainasopimuksen, ja lainanantajalle siirretty summa ei riitä kattamaan kaikkia maksettavaksi erääntyneitä saatavia, lainanantaja jakaa summan suhteellisesti kaikkien saatavien kesken.

11. KÄYTTÖSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

11.1. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa käyttösopimus ilman perustelua neljäntoista (14) päivän kuluessa käyttösopimuksen solmimisesta lähettämällä vastaavan ilmoituksen kirjallisesti toisinnettavassa muodossa portaalin kautta tai sähköpostilla. Käyttösopimuksen perumisoikeuden käyttäminen edellyttää vastavan ilmoituksen lähettämistä lainanantajalle ennen tässä määritellyn määräajan päättymistä. Käyttösopimuksen peruuttamista varten käyttäjän on viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa perumista koskevan ilmoituksen lähettämisestä, suoritettava mihin tahansa sopimukseen perustuvat maksettavaksi erääntyneet vastattavansa lainanantajalle. Jos käyttäjä ei suorita vastattaviaan yllä mainitun määräajan kuluessa, käyttösopimuksen peruuttaminen raukeaa.

11.2. Käyttäjä voi irtisanoa käyttösopimuksen lähettämällä lainanantajalle vastaavan ilmoituksen kirjallisesti toisinnettavassa muodossa portaalin kautta tai sähköpostilla vain silloin, kun hän on suorittanut kokonaan kaikki mihin tahansa sopimukseen perustuvat vastattavansa lainanantajalle.

11.3. Lainanantaja voi irtisanoa käyttösopimuksen ja estää tai rajoittaa pääsyä portaaliin [kaikissa tapauksissa yleisten ehtojen kohtien 3.3 ja 13.3 mukaisesti soveltuvilta osin, mukaan lukien niissä määritellyt määräajat,] jos:

 • 12.3.1. Käyttäjä rikkoo käyttösopimuksen ehtoja;
 • 12.3.2. Käyttäjä on käyttänyt tai käyttää ilman lainanantajan kirjallista suostumusta mitä tahansa automatisoitua keinoa (pääsyyn käytettävät keinot eivät ole lainanantajan toimittamia) portaaliin pääsemiseen ja tietojen automatisoituun keräämiseen portaalista (mukaan lukien muun muassa tiedonharavoinnit, robotit, hämähäkit, kaapimet tai muut automaattiset laitteet tai ohjelmat) tai jos käyttäjä käyttää kehystystekniikoita liittääkseen mitä tahansa tietoja tai sisältöä portaaliin tai muutoin vaikuttaa portaaliin.

12. PALKKIOT, KULUT JA KORVAUKSET

12.1. Lainanottajalla on oikeus saada ja käyttäjä on velvollinen maksamaan hinnaston, lainasopimuksen ja/tai muiden lainanantajan kanssa solmimiensa sopimusten mukaista palkkiota tarjotuista palveluista.

12.2. Hinnastossa ja lainanantajan ja käyttäjän välisissä sopimuksissa määriteltyjen hintojen lisäksi käyttäjä maksaa kaikki lainanantajan käyttäjän edun mukaisesti suorittamista toimista aiheutuvat kulut sekä kaikki perintäkelpoisten saatavien perintään liittyvät kulut (myös asianajopalkkiot, perintäkulut, oikeudenkäyntikulut jne.) suurimmassa sovellettavien lain sallimassa määrässä.

12.3. Käyttäjä maksaa kaikki palkkiot ja kulut lainansaajalle vastaavien ilmoitusten perusteella, jotka käyttäjä saa portaalista. Maksut on suoritettava ilmoitukseen merkittyä kohtuullista maksuehtoa noudattaen.

12.4. Käyttäjä maksaa palkkiot ja kulut ilman vähennyksiä ja/tai kuittauksia.

13. KORVAUSVASTUU

13.1. Käyttäjä on korvausvelvollinen lainanantajalle aiheutuneesta käyttäjän käyttöehdoista tai muista käyttäjän ja lainanantajan välillä solmituista sopimuksista johtuvan minkä tahansa ilmoitusvelvollisuuden puutteellisen noudattamisen aiheuttamasta vahingosta ja tappiosta, muun muassa (mutta ei ainoastaan) kohdassa 5.1.5 määriteltyjen tietojen ja välineiden kolmannen osapuolen haltuun joutumisen lainanantajalle aiheuttamasta vahingosta ja tappiosta ellei käyttäjä ole noudattanut asianmukaisesti kohdassa 5.1.6 määriteltyä ilmoitusvelvollisuuttaan.

13.2. Käyttäjä suorittaa toimet suoraan portaalin kautta omalla vastuullaan ja toimii itse toimen osapuolena; käyttäjät voivat käyttää portaalissa olevia sopimuspohjia omalla vastuullaan ja riskillään. Lainanantaja ei vastaa portaalin kautta solmittujen tai toteutettujen lainasopimusten mahdollisista käyttäjille aiheutuvista lainsäädännöstä johtuvista velvoitteista.

13.3. Mikään tähän sopimukseen sisältyvä ei rajoita tahalliseen velvoitteiden rikkomiseen liittyvää korvausvastuuta.

14. MUUTOKSET

14.1. Lainanantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja, jos sovellettavat lait tai käyttöehdoista johtuvia suhteita sääntelevät säännökset muuttuvat, ja käyttöehtoja on muutettava, jotta ne vastaisivat muuttunutta lainsäädäntöä ja/tai säännöksiä. Käyttäjälle ilmoitetaan näistä muutoksista viipymättä portaalin kautta. Muutokset astuvat voimaan silloin, kun vastaava ilmoitus julkaistaan portaalissa.

14.2. Lainanantajalla on oikeus muuttaa yleisiä ehtoja yksipuolisesti edellyttäen, että muutokset eivät ole epäreiluja käyttäjän näkökulmasta katsottaessa, ja käyttäjälle ilmoitetaan asiasta vähintään kolmenkymmentä (30) päivää aikaisemmin ja käyttäjälle annetaan mahdollisuus irtisanoa lainasopimus sekä kaikki muut lainanantajan ja käyttäjän solmimat sopimukset välittömästi. Epäselvyyksien välttämiseksi mainitaan, että jos käyttäjä päättää purkaa käyttösopimuksen ja kaikki muut lainanantajan ja käyttäjän välillä solmitut sopimukset, hän lähettää vastaavan ilmoituksen lainanantajalle portaalin kautta tai sähköpostilla kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kyseisen ennakkoilmoituksen saamisesta, ja hänen on suoritettava kaikki mistä tahansa lainanantajan kanssa solmitusta sopimuksesta johtuvat maksut kyseisen ajanjakson kuluessa. Epäselvyyksien välttämiseksi mainitaan, että jos käyttäjä ei maksa kaikkia maksettavaksi erääntyviä maksuja kyseisen ajan kuluessa, käyttäjän käyttösopimuksen tai minkä tahansa lainanantajan kanssa solmiman sopimusten irtisanominen raukeaa. Käyttöehtojen muutokset astuvat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai silloin, kun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot napsauttamalla vastaavaa kohtaa (esim. kenttä, painike tai vastaava) portaaliin kirjautuessaan riippuen siitä kumpi tapahtuu aikaisemmin.

14.3. Lainanantajalla on oikeus muuttaa hinnastoa yksipuolisesti, ja tästä ilmoitetaan käyttäjälle vähintään kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin ja käyttäjällä on oikeus välittömästi irtisanoa käyttösopimukset ja kaikki muut lainanantajan kanssa solmitut sopimukset. Hinnaston muutokset astuvat voimaan ilmoituksen julkaisemisen myötä edellyttäen, että käyttäjä ei ole päättänyt irtisanoa käyttösopimusta tämän kohdan mukaisesti.

15. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

15.1. Käyttöehtoihin ja käyttösopimukseen sovelletaan Viron lakeja.

15.2. Kaikki lainanantajan ja käyttäjän väliset erimielisyydet, jotka johtuvat käyttöehdoista tai käyttösopimuksesta tai liittyvät siihen, ratkaistaan neuvottelemalla, ja kulloinkin voimassa olevat ja lainanantajan verkkosivuilla julkaistut kuluttajavalitusten menettelyohjeet huomioidaan. Käyttäjällä on lisäksi oikeus kääntyä vastaavien pätevien viranomaisten puoleen, jollainen on esimerkiksi kuluttajariitalautakunta, Viron kuluttajasuojalautakunta, Viron finanssivalvonta ja/tai Viron tietosuojavirasto. Jos osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyksiään kohtuullisessa ajassa vilpittömässä mielessä käytävien neuvottelujen avulla, erimielisyydet ratkaistaan (i) toimivaltaisissa virolaisissa tuomioistuimissa; myös silloin (mutta ei ainoastaan) jos käyttäjä muuttaa ulkomaille käyttösopimuksen voimaanastumisen jälkeen tai jos käyttäjän asuinpaikka on tuntematon haastehakemusta jätettäessä ja (ii) toimivaltaisissa suomalaisissa ensimmäisen asteen tuomioistuimissa Suomessa pysyvästi asuvien käyttäjien osalta.

16. MUUT EHDOT

16.1. Uusien lainasopimusten solmiminen lopetetaan välittömästi lainanantajan osoittautuessa maksukyvyttömäksi. Lainanantajan maksukyvyttömyys ei vaikuta lainasopimusten voimassaoloon.

16.2. Portaali, lainanantajan verkkosivut sekä niiden sisältöön liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat lainanantajalle. Käyttäjällä ei ole oikeutta tallentaa, kopioida, muuttaa, siirtää, välittää ja/tai luovuttaa portaalin sivuja mihinkään muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttötarkoitukseen.

16.3. Lainanantajan toimintaa valvoo Viron finanssivalvonta (osoite: Sakala 4, 15030 Tallinna, Viro; sähköposti: [email protected]; verkkosivut: www.fi.ee).

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin käyttösopimuksiin ja lainasopimukseen, jotka on solmittu 23.03.2017 jälkeen ja ennen käyttöehtojen seuraavan sanamuodon voimaanastumista.

Johdanto

Kaikki Bondoran käytössä, esiintyvät ristirintatilanteet tulee yksilöidä ja tunnistaa yrityksen toimesta. Pidätämme ja hallinnoimme kaikki järjestelyt estääksemme asiakkaidemme materiaalivahingot. Tämä dokumentti kuvaa toimintaperiaatteitamme ristiriitatilanteessa, kuten myös lainaamisen toimintaa palvelussamme.

Olemme täysin sitoutuneita noudattamaan säädöksiä ja oikeudellisia velvoitteita sekä ylläpitämään eettisiä normeja. Edellytämme, että kaikki työntekijämme noudattavat ristiriitatilanteiden ratkaisun toimintaperiaatteita ja kaikki sen rikkomukset voivat johtaa kurinpitomenettelyihin, mikä voi pitää sisällään myös palvelujen keskeyttämisen.

Mahdollisten ja todellisten ristiriitatilanteiden osoittaminen

Eturistiriita voi syntyä, jos joku Bondoran johtajista, työntekijöistä, ulkoistetuista kumppaneita tai muuten oleellisesti yhtiön määräysvaltaan sidottu tarjoaa Bondoran asiakkaille palvelua tai ryhtyy toimimaan omaan lukuunsa, mikä voi aiheuttaa materiaalivahinkoja tai vahingoittaa Bondoran asiakkaiden etuja, esimerkkinä jokin seuraavassa mainituista henkilöistä:

 • henkilö voisi saada Bondoran asiakkaan asiakastilin avulla, joko taloudellista etua tai välttää taloudellisen tappion;
 • henkilö tavoittelee muuta etua kuin, mitä Bondoran asiakas on halunnut;
 • henkilöä on kannustettu tarjoamaan joillekin Bondoran asiakkaille etuoikeuksia toisilta Bondoran asiakkailta;
 • henkilö on vastaanottanut mitä tahansa muita kannustimia (taloudellinen / tavarat / palvelut), kuin normaalin palkkion Bondoran käyttäjäpiirin ulkopuolelta, koskien Bondoran asiakkaalle suoritetusta palvelusta toiselle Bondoran asiakkaalle.

Mahdolliset ja todelliset ristiriitatilanteet, jotka olemme tunnistaneet

Lainansaajien tulee maksaa Lainasopimuksen tai muiden sopimusten mukaiset maksut päästäkseen käyttämään palveluamme. Tämä maksu määräytyy riskiluokituksemme mukaisesti arvioihimme mahdollisesta luottotappiosta ja lainasopimuksen ehdoista.

Voimme myös suorittaa maksuja kolmansille osapuolille viittaamalla asiakkaisiimme; tällöin kuitenkin ilmoitamme asianmukaisesti asiasta.

Henkilökunta

Eturistiriita voi ilmetä, mikäli Bondoran työntekijä (tai työntekijän perheenjäsen) jotenkin liittyy toiselle osapuolelle tehtyyn liiketoimeen, varsinkin jos tällainen osapuoli on Bondoran asiakas. Hän voi toimia johtajana, merkittävänä osakkeenomistaja tai konsulttina jollekin Bondoran asiakkaalle. Bondoran työntekijät sitoutuvat olematta luovuttamasta mitään tietoja, jotka voisivat vaarantaa heidän arviointikykyynsä tai aiheuttaa mitään materiaalivahinkoja.

Eturistiriitojen ratkaisu ja tietojen luovuttaminen

Bondora käyttää kaikki mahdolliset ja kohtuulliset keinot eturistiriitojen välittämisessä.

Jos kenelle tahansa Bondoran asiakkaalle on muodostumassa huomattava vahinkoriski, toimitamme asianmukaiset raportit asiasta.

Teemme kaikki tarvittavat menettelyt, mukaan lukien työntekijöiden koulutus, varmistaaksemme, että olosuhteet, joissa eturistiriita voi syntyä tunnistetaan ja hoidetaan asianmukaisesti.

Kaikki mahdolliset ristiriitatilanteet seurataan tarkasti.

Lisätietoja

Tätä dokumenttia päivitetään tarvittaessa. Mikäli kyseiseen toimintaperiaatteeseen on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Suurilla aakkosilla viitataan Bondoran Käyttöehtoihin, ellei toisin muutoin määritellä.

Nämä tietosuojakäytännöt luovat katsauksen siitä, mitä bondora.ee-portaalin käyttäjän (jäljempänä myös sinä) henkilötietoja lainanantaja (jäljempänä Bondora käsittelee tarjotessaan tai me) käsittelemme tarjotessamme palveluja portaalin kautta, miten ja mihin tarkoituksiin se sitä tekee tai me sitä teemme ja mitkä ovat henkilötietojasi koskevat oikeutesi.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelylle asetettuja erittäin tiukkoja sääntöjä, jotka johtuvat Euroopan unionin ja Viron tietosuojasäädöksistä, muun muassa EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (jäljempänä GDPR). Näissä tietosuojakäytännöissä käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin Bondora.ee:n käyttöehdoissa ja GDPR:ssä.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Bondora AS (virolainen yritystunnus 11483929; postiosoite A. H. Tammsaare tee 56, Tallinn 11316, Estonia). Yhteydenottolomake löytyy tästä .

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme yleensä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen tekemiseksi kanssasi ja sen noudattamiseksi. Toimialastamme johtuen se sisältää myös erilaisten taustatietojen keräämistä erilaisten lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Keräämme henkilötietoja seuraavista lähteistä:

 • sinä itse (esim. antamasi ja jakamasi tiedot) ja
 • kolmannet osapuolet (esim. julkiset lähteet, viranomaisten ylläpitämät rekisterit [kuten väestö- ja eläkerekisteri], luottoluokituslaitokset, yhteistyökumppanit ja kanssamme samaan konserniin kuuluvat yritykset).

Keräämme kolmansilta osapuolilta henkilötietoja, joiden avulla voimme arvioida luottokelpoisuuttasi ja soveltaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi, muun muassa antamiesi tietojen tarkastamiseksi.

Voimme kerätä henkilötietoja myös automaattisesti (esim. alustan käyttötapa, käyttämäsi digitaalilaitteet, evästeet) tilastointitarkoituksiin.

Henkilötietojesi käyttö

Tarjotaksemme sinulle alustan kautta palveluja voimme vaatia, että annat kumppaneillemme tai meille tietoja, jotka ovat palvelujen tarjoamiseksi välttämättömiä. Jos et anna meille näitä tietoja, emme pysty tarjoamaan sinulle palveluja. Sellaiset tiedot on aina merkitty asianmukaisesti.

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin ja oikeudellisista syistä:

Henkilötiedot Käsittelyn tarkoitus Oikeusperusteet
 • Tiedot, joiden avulla voimme tunnistaa sinut (esim. nimi, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, henkilötodistuksen tiedot)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, postiosoite)
 • Taloudelliset tiedot (esim. tulot, taloudellinen tilanne, muut rahoitusvelat, nykyisen pankkitilin tilitapahtumat, aikaisempi maksukäyttäytyminen)
 • Henkilötiedot (esim. siviilisääty, parisuhdetilanne, huollettavana olevia koskevat tiedot, omaisuus)
 • Tiedot työstä ja koulutuksesta (esim. koulutustaso, ammatti, työantaja, tehtävänimike)
 • Tiedot henkilötodistuksesta (mm. todistuksen kopio, todistuksen numero)
 • Haetun lainan yksityiskohdat (esim. lainan määrä, käyttötarkoitus, kuukausierän maksupäivä)
 • Muut tiedot (esim. viestintäkieli)

Sopimuksen tekemistä ja sen ehtoja koskeva päätöksenteko (mm. tunnistaminen, luottokelpoisuuden arviointi, luottorajan määrittäminen, vastuullisen luotonannon periaatteiden soveltaminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetusta laista johtuvien velvollisuuksien täyttäminen)

 • Valmistelut sopimuksen tekemiseen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)
 • Lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, Viron velvoiteoikeuslaki [vastuullisen luotonannon periaatteiden soveltaminen] sekä laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä)
 • Suostumuksesi tietojen pyytämiseen eläkerekisteristä (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)
 • Tiedot, joiden avulla voimme tunnistaa sinut (esim. nimi, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, henkilötodistuksen tiedot)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, postiosoite)
 • Taloudelliset tiedot (esim. nykyisen pankkitilin numero, maksukäyttäytyminen)
 • Käyttäjätilitiedot (esim. sähköpostiosoite tai halutessasi muut sosiaalisen median käyttäjätiliä koskevat tiedot)
 • Alustalla tehtyjen tilitapahtumien päivämäärät (esim. alustalla käytetyt palvelut, tehdyt sopimukset, velvoitteiden täyttäminen, viestintä)
 • Muut tiedot (esim. viestintäkieli)

Sopimuksen tekeminen ja täytäntöön paneminen (mm. yhteydenotto sinuun sopimusasioissa)

 • Sopimuksen tekeminen ja täytäntöön paneminen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, postiosoite)

Suoramarkkinointiin liittyvien aineistojen lähettäminen

 • Suostumuksesi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)
 • Segmentointitiedot (esim. henkilökohtaisten lainatarjousten lähettäminen)

Personoitujen suoramarkkinointiviestien lähettäminen (esim. henkilökohtaisen lainatarjouksen yhteydessä)

 • Oikeutettu etumme tuotteidemme ja palvelujemme markkinoinnissa ja tarjousten tekemisessä sinulle sopivaksi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun olemme varmoja, että oikeutetut etumme eivät ole tärkeämpiä kuin omat etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi, joita varten henkilötietoja on suojattava. Käsittely koskee sinänsä sellaisia henkilötietoja, jotka eivät ole erittäin arkaluonteisia. Koska käytämme näitä tietoja ennakoitavissa oleviin ja sinulle hyödyllisiin tarkoituksiin (eli sinua kiinnostavien tarjousten tekemiseen), katsomme sen olevan oikeutettua.

 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite)
 • Sopimuksen täytäntöön panemista koskevat tiedot

Palautekyselylomakkeiden lähettäminen parantaaksemme alustamme ja palvelujemme laatua

 • Oikeutettu etumme alustamme ja palvelujemme laadun, kehittämisen ja kilpailukyvyn varmistamisessa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun olemme varmoja, että oikeutetut etumme eivät ole tärkeämpiä kuin omat etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi, joita varten henkilötietoja on suojattava; käsittely koskee sinänsä sellaisia henkilötietoja, jotka eivät ole erittäin arkaluonteisia. Koska käytämme näitä tietoja ennakoitavissa oleviin ja sinulle hyödyllisiin tarkoituksiin (eli sinua kiinnostavien tarjousten tekemiseen), katsomme sen olevan oikeutettua.

 • Palaute

Alustamme ja palvelujemme kehittäminen ja niiden laadun parantaminen

 • Suostumuksesi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)
 • Alustalla tehtyjen tilitapahtumien päivämäärät ja selaustiedot (esim. alustalla käytetyt palvelut, tehdyt sopimukset, velvoitteiden täyttäminen, IP-osoite, selaimen tyyppi, asetukset, tottumukset, tyytyväisyys, viestintä, lainanantajan järjestämiin kuluttajapeleihin ja kampanjoihin osallistumisen päivämäärät)

Alustamme ja palvelujemme kehittäminen ja niiden laadun parantaminen (esim. sen analysointi, miten ja millä laitteilla käyttäjät yleensä navigoivat alustallamme, tehdäksemme siitä helppokäyttöisemmän; sen analysointi, mitkä tuotteet ja palvelut ovat suosittuja, kehittääksemme niitä ensisijaisesti; sekä niiden käyttäjien profiilien analysointi, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan, voidaksemme parantaa järjestelmiämme jne.)

 • Oikeutettu etumme alustamme ja palvelujemme laadun, kehittämisen ja kilpailukyvyn varmistamisessa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun olemme varmoja, että oikeutetut etumme eivät ole tärkeämpiä kuin omat etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi, joita varten henkilötietoja on suojattava. Koska tällainen käsittely koskee sellaisia henkilötietoja, jotka eivät ole erittäin arkaluonteisia ja koska käytämme näitä tietoja suoriteperusteisesti eli muussa kuin yksilöllisessä suhteessa sinuun, katsomme sen olevan oikeutettua.

 • Kiinteistöjäsi koskevat tiedot, tiedot voimassa olevista ilmoituksista Ametlikud Teadaanded -nimisessä Viron virallisessa lehdessä, verovelat ja liiketoimintakiellot
 • Tiedot pankkitileistäsi
 • Yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Kehittääksemme, testataksemme ja parantaaksemme alustamme ja palveluidemme laadun, saatamme esimerkiksi joissakin testaustarkoituksissa analysoida taloudellista tilannettasi ja käyttäytymistäsi kuvaavia tietoja parantaaksemme luottomallia. Näin voimme tarjota tarkemman luottokelpoisuusarvion, jolla varmistetaan, että pysymme sääntöjen mukaisina ja myönnämme luottoja vastuullisesti.

 • Oikeutettu etumme alustamme ja palvelujemme laadun, kehittämisen ja kilpailukyvyn varmistamisessa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun olemme varmoja, että oikeutetut etumme eivät ole tärkeämpiä kuin omat etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi, joita varten henkilötietoja on suojattava. Koska tällainen käsittely koskee sellaisia henkilötietoja, jotka eivät ole erittäin arkaluonteisia ja koska käytämme näitä tietoja suoriteperusteisesti eli muussa kuin yksilöllisessä suhteessa sinuun, katsomme sen olevan oikeutettua.

 • Tiedot pankkitileistäsi

Kiinnostuksemme, joka kohdistuu lisätuotteiden ja -palvelujen tarjoamiseen sinulle alustamme kautta

 • Suostumuksesi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)
 • Kaikki asianmukaiset henkilötietosi

Lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattaminen

 • Lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattaminen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta)
 • Kaikki asianmukaiset henkilötietosi

Oikeuksiemme ja etujemme suojaaminen (esim. jos laiminlyöt sopimuksen tai syntyy sellainen epäily)

 • Oikeutettu etumme oikeuksiemme ja etujemme suojaamisessa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun olemme varmoja, että oikeutetut etumme eivät ole tärkeämpiä kuin omat etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi, joita varten henkilötietoja on suojattava. Koska käsittelemme henkilötietojasi yleensä vain silloin, kun se on välttämätöntä oikeuksiemme ja etujemme suojaamiseksi (eli jos on tapahtunut laiminlyönti tai epäilemme sitä), katsomme sen olevan oikeutettua.

Emme käsittele erityisiä tietoryhmiä tai rikosrekisteritietoja.

Voimme käsitellä henkilötietojasi suostumuksesi perusteella myös muihin tarkoituksiin. Käsittelyn tarkoitusta ja muita yksityiskohtia kuvaillaan silloin suostumuksessa.

Jos tietojesi käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu, sinulla on oikeus hankkia lisää tietoa ja vastustaa tällaista käsittelyä milloin tahansa. Jos haluat tehdä sen, ota yhteyttä meihin käyttämällä yllä mainittuja yhteystietoja.

Automaattinen päätöksenteko ja profiilin analyysi

Käytämme automaattista prosessia päättääksemme, hyväksytäänkö vai hylätäänkö lainahakemuksesi. Automaattisen prosessimme osana kaikki tietojen luokat, joita olemme keränneet sinusta luottokelpoisuustarkoituksiin, arvioidaan erikseen (ks. ylhäällä). Järjestelmä laskee luottoluokituksesi eri tietoluokkiin liittyvien riskien ja niille osoitettujen kertoimien perusteella. Sen perusteella sinulle tarjotaan laina pyytämilläsi tai muilla ehdoilla (esim. haluamaasi pienempi lainamäärä tai muu kuin haluamasi takaisinmaksuaika), tai hakemuksesi hylätään. Luottokelpoisuuden arvioinnin tarkoitus on tehdä oikeudenmukaisia ja vastuullisia lainapäätöksiä ja täyttää lakisääteinen velvollisuutemme arvioida luottokelpoisuuttasi ennen lainan myöntämistä.

Luottokelpoisuuden automaattisten arviointien lisäksi voimme tehdä automaattisesti päätöksen, että on syytä olettaa, että saatat olla tekemässä petosta, rahanpesua tai terrorismin rahoitusta.

Automaattiset päätökset ja profilointi antavat meille mahdollisuuden parantaa päätöksentekoprosessin oikeudenmukaisuutta (vähentämällä mahdollisia inhimillisiä virheitä, syrjintää ja voiman väärinkäyttöä), vähentää riskiä, että et maksa lainaa takaisin, sekä tekevät päätöksenteosta nopeamman ja tehokkaamman.

Automaattiset päätökset ja profiilin analyysi ovat välttämättömiä lainasopimuksen tekemiseksi keskenämme, ja myös laki sallii ne. Luottokelpoisuuden arviointi on velkojille suurelta osin standardoitu ja pakollinen menettely, joka perustuu sovellettaviin vastuullisen lainanantamisen periaatteisiin ja matemaattisiin kaavoihin. Luottokelpoisuuden automaattinen arviointi varmistaa oikeudenmukaisemman tuloksen, koska se sulkee pois inhimillisen subjektiivisen tekijän ja kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia lainanhakijoita. Samaa tai samanlaista mallia käsin käytettäessä kunkin lainanottajan luottokelpoisuuden arviointi veisi kohtuuttoman paljon aikaa, joten se tulisi meille huomattavasti kalliimmaksi. Meidän tulisi lisätä huomattavasti henkilökuntaa, jos meidän tulisi varmistaa palvelun laadun pysyminen luottokelpoisuutta käsin arvioitaessa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi käytämme automaattisia prosesseja tilitapahtumatietojen seurantaan. Asianmukaisten tietojen käsittely käsin (eli ilman automaattisia ratkaisuja) olisi mahdotonta suuren tietomäärän vuoksi.

Automaattisia prosessejamme testataan, arvioidaan ja tarkastetaan säännöllisin väliajoin, jotta varmistetaan oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja puolueettomuus. Jotta ne voisivat toimia, on välttämätöntä, että meille antamasi tiedot ovat tarkkoja sekä ajantasaisia.

Sinulla on oikeus ottaa suoraan henkilökohtaisesti yhteyttä meihin, oikeus esittää näkemyksesi, oikeus tulla kuulluksi sellaisen arvioinnin jälkeen tehdyn päätöksen asiassa ja oikeus haastaa kyseinen päätös. Jos haluat tehdä sen, ota yhteyttä meihin käyttämällä yllä mainittuja yhteystietoja.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietojasi käsitellessämme luovutamme tietojasi myös käsittelijöillemme tai kolmansille osapuolille. Sellainen luovutus saa tapahtua vain seuraavilla ehdoilla.

Käsittelijät. Käytämme henkilötietojesi käsittelemiseksi huolellisesti valittuja palveluntarjoajia (käsittelijöitä). Näin toimiessamme meillä on kuitenkin täysi vastuu tietojesi käsittelystä.

Käytämme muun muassa seuraavia käsittelijöitä: markkinointi- ja kyselypalvelujen tarjoajat ja työkalut, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin lievittämiseen tarkoitettujen hakupalvelujen tarjoajat, luottokelpoisuuden arviointipalvelujen tarjoajat, asiakastukipalvelujen tarjoajat, kirjanpitopalvelujen tarjoajat, palvelimien hallinta- ja ylläpitopalvelujen tarjoajat, atk-palvelujen tarjoajat ja muut kanssamme samaan konserniin kuuluvat yritykset, jotka tarjoavat meille palveluja.

Jos kaipaat tarkempaa tietoa käyttämistämme tietojen käsittelijöistä (esim. yritysten nimet ja maantieteellinen sijainti), ota meihin yhteyttä käyttämällä yllä mainittuja yhteystietoja.

Kolmannet osapuolet. Jaamme henkilötietosi kolmansien osapuolten kanssa vain silloin, jos siitä on säädetty näissä tietosuojakäytännöissä, jos sitä vaatii sovellettava laki (esim. jos meillä on velvollisuus jakaa henkilötietoja viranomaisten kanssa), tai suostumuksellasi tai pyynnöstäsi.

Voimme jakaa tietojasi seuraavien kolmansien osapuolten kanssa:

 • maksupalvelujen tarjoajien kanssa pannaksemme täytäntöön sopimuksia. Tässä tapauksessa henkilötietojen luovuttamisen oikeusperuste on meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta);
 • luottoluokitustoimistojen kanssa arvioidaksemme luottokelpoisuuttasi. Tässä tapauksessa henkilötietojen luovuttamisen oikeusperuste on lakisääteinen velvollisuutemme arvioida luottokelpoisuuttasi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta);
 • kolmannen osapuolen luottokelpoisuuden arvioinnin laadun testaaminen luottokelpoisuuden arviointipalvelujen tarjoajien kanssa. Tässä tapauksessa henkilötietojen siirtämisen oikeusperusteena on oikeutettu etu tarjota sinulle sääntöjenmukaisia ja vastuullisia luotonantopalveluja (yleisasetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta);
 • kanssamme samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa sisäisen hallintomme tarkoituksiin. Tässä tapauksessa henkilötietojen luovuttamisen oikeusperuste on oikeutettu etumme tietojen jakamisessa kanssamme samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa sisäisen hallintomme tarkoituksiin (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta);
 • kanssamme samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa suoramarkkinointitarkoituksiin. Tässä tapauksessa henkilötietojen luovuttamisen oikeusperuste on suostumuksesi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta);
 • saatavien mahdollisten tai varsinaisten ostajien tai pantinsaajien kanssa. Tässä tapauksessa henkilötietojen luovuttamisen oikeusperuste on oikeutettu etumme saatavaan liittyvien tietojen ja asiakirjojen luovuttamisessa ostajalle ja/tai pantinsaajalle saatavan luovuttamisen yhteydessä (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta);
 • lainanantajan mahdollisten tai varsinaisten sijoittajien ja/tai velkojien kanssa. Tässä tapauksessa henkilötietojen luovuttamisen oikeusperuste on oikeutettu etumme saatavaan liittyvien tietojen ja asiakirjojen luovuttamisessa velkojalle sijoittajan tai velkojan saatavan yhteydessä (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta);
 • lainvalvonta- ja muiden viranomaisten kanssa lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Tässä tapauksessa henkilötietojen luovuttamisen oikeusperuste on lakisääteisen velvollisuutemme täyttäminen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta);
 • maksuhäiriörekisteriin, luottotietotoimistoihin ja muille kolmansille osapuolille, joille luovutamme tietoja maksamattomista veloista; tässä tapauksessa henkilötietojen siirron oikeusperusteena on oikeutettu etumme suojella oikeuksiamme ja etujamme (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
 • perintätoimistojen, asianajajien, ulosottomiesten ja muiden asianomaisten henkilöiden kanssa oikeuksiemme ja etujemme suojaamiseksi. Tässä tapauksessa henkilötietojen luovuttamisen oikeusperuste on oikeutettu etumme oikeuksiemme ja etujemme suojaamisessa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun olemme varmoja, että oikeutetut etumme eivät ole tärkeämpiä kuin omat etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi, joita varten henkilötietoja on suojattava. Koska käsittelemme henkilötietojasi yleensä vain silloin, kun se on välttämätöntä oikeuksiemme ja etujemme suojaamiseksi (eli jos on tapahtunut laiminlyönti tai epäilemme sitä), katsomme sen olevan oikeutettua.
 • tilintarkastajien kanssa täyttääksemme lakisääteisiä velvollisuuksiamme. Tässä tapauksessa henkilötietojen luovuttamisen oikeusperuste on lakisääteisen velvollisuutemme täyttäminen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja Viron tilintarkastuslaki);
 • täyttääksemme lakisääteisiä velvollisuuksiamme tai turvataksemme omia tai vastapuolemme oikeutettuja etuja, jos sellainen luovutus on välttämätöntä toimintamme tai varojemme luovuttamiseksi liiketoimen vuoksi tai sellaisen liiketoimen tarpeettomuuden arviointia varten. Tässä tapauksessa henkilötietojen luovuttamisen oikeusperuste on lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttäminen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja Viron velvoiteoikeuslaki) tai oma tai vastapuolemme oikeutettu etu liiketoimen suorittamisessa tai sen tarpeettomuuden arvioinnissa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun olemme varmoja, että oikeutetut etumme tai vastapuolemme oikeutetut edut eivät ole tärkeämpiä kuin omat etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi, joita varten henkilötietoja on suojattava.

Jos tietojesi käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu, sinulla on oikeus hankkia lisää tietoa ja vastustaa tällaista käsittelyä milloin tahansa. Jos haluat tehdä sen, ota yhteyttä meihin käyttämällä yllä mainittuja yhteystietoja.

Henkilötietojen luovuttaminen Euroopan unionin ulkopuolelle

Emme yleensä luovuta henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolelle, kuitenkin käsittelijämme ja kolmannet osapuolet, joille luovutamme tietoja, saattavat käsitellä tietojasi Euroopan unionin ulkopuolella. Tarvittaessa luovutus tapahtuu vain silloin, kun meillä on sellaista toimintaa varten oikeusperuste, muun muassa etenkin, jos vastaanottaja: (i) sijaitsee maassa, jonka tietosuojatasoa Euroopan komissio pitää riittävänä, tai (ii) toimii sellaisen sopimuksen nojalla, joka täyttää Euroopan unionin ehdot henkilötietojen luovuttamiseksi Euroopan unionin ulkopuolisille käsittelijöille.

Jos kaipaat tarkempaa tietoa henkilötietojesi luovuttamisesta Euroopan unionin ulkopuolelle (esim. yritysten nimet ja luovuttamisen oikeusperuste), ota meihin yhteyttä käyttämällä yllä mainittuja yhteystietoja.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin laki vaatii (esim. Viron luotonantajista ja -välittäjistä annetun lain mukaan meidän tulee säilyttää kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka liittyvät lainan antamiseen ja hoitoon meidän oikeussuhteen jatkumisen aikana ja kolme vuotta sen jälkeen; rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemisen lain mukaan meidän tulee säilyttää henkilötietosi ja erilaiset asiakirjat viisi vuotta kanssasi olevan liikesuhteen päättymisen jälkeen; kirjanpitolain mukaan meidän tulee säilyttää tositteet seitsemän vuotta asianmukaisen tilivuoden lopusta) tai kunnes meillä on oikeutettu etu tehdä näin (esim. saatavien vanhentumiseen asti suojataksemme etujamme ja oikeuksiamme).

Henkilötietojen turvallisuus

Varmistamme, että käyttäjien henkilötiedot ovat saatavilla vain sellaisille työntekijöille, jotka työtehtäviensä vuoksi tarvitsevat pääsyn sellaisiin tietoihin. Kaikilta Bondoran työntekijöiltä vaaditaan tietojen salassapitoa, eivätkä he saa jakaa tietoja kolmansien osapuolten kanssa muihin kuin yllä mainittuihin tarkoituksiin.

Tiedot tallennetaan ja arkistoidaan suojatulle palvelimelle, johon on pääsy harvoilla henkilöillä. Turvallisuus taataan tiukoilla tietosuojastandardeilla, jotka tunnolliset kolmansina osapuolina olevat kumppanit täyttävät.

Käytämme useita Internet-turvatoimenpiteitä varmistaaksemme henkilötietojen turvallisen käsittelyn, luovuttamisen ja arkistoinnin.

Palvelimet sijaitsevat maailman 200 johtavan yhtiön joukkoon kuuluvan Telehousen ylläpitämässä datakeskuksessa Saksan Frankfurtissa. Palvelimen hallinnasta on tehty erillinen sopimus Virtion GmbH:n kanssa. Näiden yhtiöiden avulla voimme tarjota ATK-resurssiemme paremman saatavuuden ja kasvupotentiaalin sekä suuremman joustavuuden.

Kaikki heidän toimintonsa noudattavat useita standardeja mukaan lukien ISO 27001:2005 (tietoturvan hallintajärjestelmät), BS25999-2:2007 (liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta), PCI-DSS (maksukorttiala), ISO 9001:2008 (laatustandardit) sekä ISO 14001:2004 (ympäristöasioiden hallintajärjestelmää koskeva standardi).

Yhtiöt ovat ottaneet käyttöön järjestelmän ympärivuorokautisen fyysisen ja virtuaalisen valvonnan. Kaikkia datakeskuksessa liikkuvia seurataan RFID-kortinlukijoilla ja infrapunatunnistimilla, jotka tunnistavat asiattomat henkilöt. Bondoralla tietoturvaongelmia tunnistetaan, valvotaan ja estetään ohjelmisto- ja laitteistopalomuureilla.

Omat oikeutesi

Soveltuvien tietosuojasäädösten vaatimassa laajuudessa sinulla on kaikki rekisteröidyn oikeudet, jotka koskevat henkilötietojasi.

 • Oikeus saada olennaista tietoa henkilötietojen käsittelystä.
 • Oikeus saada vahvistus siitä, että henkilötietoja käsitellään.
 • Oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
 • Oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat henkilötiedot tai täydennämme puutteelliset henkilötiedot.
 • Oikeus vaatia henkilötietojen poistamista, jos (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin (ii) peruutat henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumuksen ja henkilötietojesi käsittelylle ei ole muuta oikeusperustetta (iii) vastustat henkilötietojesi käsittelyä, eikä niiden käsittelylle ole pakottavia perusteltuja syitä (iv) vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin (v) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai (vi) henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvollisuutemme noudattamiseksi. Poiketen siitä, mitä edellä olevissa kohdissa määrätään, sinulla ei ole oikeutta vaatia henkilötietojen poistamista, jos niiden käsittelyä tarvitaan: (a) lakisääteisen velvollisuutemme noudattamiseksi tai (b) oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista , jos: (i) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden (ii) henkilötietojen käsittely on lainvastaista, etkä vaadi henkilötietojen poistamista, vaan niiden käytön rajoittamista (iii) emme enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai (iv) olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä siksi aikaa, kun tarkastamme, että perustellut syymme ovat syitäsi tärkeämpiä. Jos henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, voimme kuitenkin käsitellä niitä: (a) suostumuksellasi (b) oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (c) muun luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai (d) yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos: (i) niitä käsitellään suostumuksellasi tai sopimuksen täytäntöönpanoa varten ja (ii) niitä käsitellään automaattisesti. Jos se on teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus vaatia, että siirrämme henkilötiedot suoraan muulle rekisterinpitäjälle. Käyttäessämme oikeuttasi emme voi loukata muiden oikeuksia ja vapauksia.
 • Oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojen käsittelyä meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun nimissä riippuen tilanteestamme. Sellaisessa tapauksessa emme jatka henkilötietojen käsittelyä, jos emme todista, että niiden käsittely on tarpeen pätevästä oikeutetusta syystä, joka on etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi tärkeämpää, tai oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos vastustuksesi koskee henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, meillä ei ole oikeutta jatkaa niiden käsittelyä.
 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Jos haluat tehdä sen, voit ottaa yhteyttä meihin käyttämällä yllä mainittuja yhteystietoja tai käyttää muita vaihtoehtoja, joita on kuvailtu suostumuksen hankkimisen yhteydessä.

Käyttääksesi oikeutesi ota yhteyttä meihin käyttämällä yllä mainittuja yhteystietoja. Vastaamme pyyntöösi viimeistään kuukauden kuluttua. Joissakin tapauksissa (ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuuden ja lukumäärän) meillä on oikeus pidentää vastaamisen määräaikaa kahdella kuukaudella. Sellaisessa tapauksessa ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos uskot, että oikeuksiasi on loukattu, ota välittömästi yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa [email protected] tilanteen ratkaisemiseksi. Sinulla on kuitenkin oikeus valittaa sen jäsenvaltion tietosuojaviranomaiselle, jossa vakinainen asuntosi tai työpaikkasi sijaitsee, tai Viron tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon; www.aki.ee; [email protected]; Tatari 39, 10134 Tallinn).

Evästeet

Käytämme evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivupalvelin tallentaa laitteesi kiintolevylle. Niiden avulla voimme kerätä selaimestasi tiettyjä tietoja. Voit lukea lisää evästekäytänteistämme tästä.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuihin

Linkit alustasta tai muusta Bondoran sivusta kolmansien osapuolten verkkosivuihin tai päinvastoin ovat vain pikalinkkejä alustamme käyttäjille hyödyllisiin palveluihin tai aiheisiin. Huomioithan, että kolmansien osapuolten verkkosivuilla voi olla erilaisia tietosuojakäytäntöjä ja/tai tietoturvastandardeja, jotka kannattaa käydä läpi.

Tietosuojakäytäntöjen muutokset

Jos henkilötietojen käsittelyn käytänteemme muuttuvat tai joudumme täydentämään näitä tietosuojakäytäntöjä soveltuvan lain tai oikeusviranomaisten tai toimivaltaisten valvontaviranomaisten käytäntöjen tai toimivaltaisten valvontaviranomaisten ohjeiden vuoksi, meillä on oikeus muuttaa yksipuolisesti näitä tietosuojakäytäntöjä milloin tahansa. Sellaisessa tapauksessa ilmoitamme sinulle asiasta portaalin kautta tai sähköpostitse kohtuullisessa ajassa ennen muutosten voimaantuloa.

Sovellettava laki

Koska Bondora on Virossa rekisteröity yhtiö, henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan Viron lakia.

Nämä tietosuojakäytännöt on päivitetty viimeksi 27. syyskuuta 2023.

Mikä on eväste?

Eväste on pieni koodinpätkä, jonka verkkosivusto pyytää selaintasi tallentamaan. Kaikilla evästeillä on vanhenemispäivämäärä, jonka avulla määräytyy niiden säilytysaika selaimessasi.Evästeet voidaan poistaa kahdella tapaa: automaattisesti niiden vanhentuessa, tai manuaalisesti itse poistamalla. kahdella tapaa: automaattisesti niiden vanhentuessa, tai manuaalisesti itse poistamalla. Olemme lisänneet alle lisätietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, minkälaisia evästeitä me käytämme. Muista, että poistamalla olemassa olevat evästeet tai estämällä niiden käytön tulevaisuudessa, et välttämättä pysty käyttämään sivuston tiettyjä alueita tai ominaisuuksia.

Minkälaisia evästeitä Bondora käyttää?

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston suorituskykyä ja käyttökokemusta. Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston suorituskykyä ja käyttökokemusta.

 • Välttämättömiä evästeita, joita asettaa tai noutaa vain sivusto, jolla vierailet. Niiden avulla voimme tunnistaa sinut tilaajaksi ja varmistaa, että voit käyttää vain tilaajille tarkoitettuja sivuja. Välttämättömien evästeiden avulla varmistamme, ettei kukaan muuta profiiliasi, hae lainaa tai tee lainasopimusta puolestasi.
 • Toiminnallisuusevästeet sallivat sivustojemme muistaa käyttäjien valinnat (esim. kielen tai käyttäjätunnuksen) tarjotaksemme personoidun käyttökokemuksen.
 • Suorituskykyevästeiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten käytät sivustoa. Kaikki kerätty tieto on anonyymiä ja sitä käytetään vain sivustomme toiminnan parantamiseksi ja mitataksemme mainoskampanjoidemme tehokkuutta.
 • Kolmannen osapuolen evästeet ovat käyttäytymisen perusteella kohdistettuja mainosevästeitä (esim. Google Analytics), joiden avulla voimme tallentaa sivuja, joilla on käyty ja linkkejä joita on seurattu.
 • Turvallisuusevästeet auttavat meitä varmistamaan, että eväste liikkuu verkkosivun ja selaimenne välillä salatussa muodossa. Se auttaa meitä myös suojelemaan tilinne turvallisuutta. Kerättyjä tietoja ei käytetä henkilöiden tunnistamiseen.

Miten evästeiden asetuksia muutetaan?

Jos haluat muuttaa käyttämiemme evästeiden asetuksia, muuta selaimen asetuksia. Lisätietoja löydät sivulta http://www.aboutcookies.org/

Haluamme sinun olevan tyytyväinen Bondoran tarjoamiin palveluihin. Jos näin ei kuitenkaan ole, etkä ole tyytyväinen palveluihimme, niiden ehtoihin tai niiden laatuun, haluamme sinun kertovan siitä meille. Ennen kuin teet valituksen, pyydämme sinua tutustumaan valitusmenettelyymme, jotta voisimme käsitellä valituksesi mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Kuinka teen valituksen?

Bondoran asiakaspalvelu on täysin digitaalinen. Juuri siksi pystymme myös käsittelemään ja ratkaisemaan valituksia nopeasti ja turvallisesti. Voit tehdä valituksen Bondoralle täyttämällä kyselylomakkeen kotisivujemme UKK-palstalla.

Mitä tietoja valituksen pitäisi sisältää?

Lisääthän valitukseesi kaikki oleelliset tiedot, jotta voimme ottaa valituksesi käsittelyyn mahdollisimman tehokkaasti. Kuvaile ja selitä valituksesi syy ja perusteet mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Jos odotat Bondoralta ratkaisua, esitäthän vaatimuksesi ja/tai pyyntösi mahdollisimman selvästi.

Liitä valitukseen kaikki oleelliset asiakirjat, jos ne eivät ole helposti saatavilla Bondoralle.

Jos edustajasi tekee valituksen nimissäsi, liitä mukaan asiakirja, joka todentaa hänen edustusoikeutensa. Tämän asiakirjan tulee olla allekirjoitettu digitaaliseesti.

Kuinka Bondora käsittelee valitukset?

Bondora kohtelee kaikkia asiakkaitaan kunnioittavasti ja ilman ennakkoluuloja. Perehdymme valituksseesi perinpohjaisesti ja analysoimme ongelman juuriaan myöten, voidaksemme selvittää sen parhaalla mahdollisella tavalla. Tarpeen vaatiessa voimme pyytää sinulta lisätietoja tai lisää valitukseen liittyviä asiakirjoja.

Jos valituksesi argumentit ovat oikeutettuja, korjaamme virheemme nopeasti tai vaihtoehtoisesti ehdotamme sinulle sopivaa ratkaisua. Jos emme kuitenkaan ole osin tai täysin samaa mieltä valituksesi kanssa, oikeutamme päätöksemme meiltä saamassasi vastauksessa.

Koska voin odottaa vastausta?

Saat meiltä automaattisen sähköposti-ilmoituksen, kun olemme vastaanottaneet valituksesi (yleensä yhden arkipäivän kuluessa).

Yleensä ratkaisemme valitukset viiden arkipäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta, mutta selvittäminen saattaa kestää enintään 15 päivää. Jos emme saa valitustasi ratkaistua 15 päivän kuluessa, ilmoitamme sinulle syyn valituksen ratkaisemisen viivästymiseen ja asetamme uuden päivämäärän, jolloin voit odottaa vastausta.

Mitä minun tulee tehdä, jos en ole ehdotettuun ratkaisuun tyytyväinen?

Teemme parhaamme tarjotaksemme parhaan ratkaisun tilanteellesi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen ehdotukseemme, voit ottaa meihin yhteyttä ja vastustaa päätöstämme.

Jos et tämänkään jälkeen ole ratkaisuumme tyytyväinen, sinulla on oikeus ottaa yhteyttä seuraaviin viranomaisiin:

Sopimusta edeltävät tiedot löytyvät täältä.

Tutustu B Securen käyttöehtoihin täällä.

Tutustu B Securen+ käyttöehtoihin täällä.

226 635 henkilöä on sijoittanut yli 944,8M € ja ansainnut 211,9M € – SINUSTA tulee pankki.

 • Yksinkertaistettu automaattinen sijoitus
 • 11-vuoden kokemuksella
 • Aloita 1 € minimisijoituksella
Aloita heti
Pyydämme, että tutustut käyttöehtoihimme osoitteessa bondora.com, ja olet tarvittaessa yhteydessä talousasiantuntijaan.

Lainatarjous yhdessä minuutissa!

-

-

*Lainan määrä 100 € - 10000 €. Lyhennysaika 12 - 60 kuukautta. Lainan todellinen vuosikorko (APR) 17,97 % - 29,61* %.<br> *Korkeinta mahdollista vuosikorkoa sovelletaan maksimissaan 2 000 € lainasummiin.